- Medier, Politik

Nordjyske og minkene: Nyhedsformidling med politisk slagside – en analyse

Author profile

I de seneste uger har der på de sociale medier været kritik af Nordjyskes dækning af regeringens håndtering af Corona-krisen. Kritikerne har hæftet sig ved avisens hyppige negative omtale i både ledere og i artikler af Mette Frederiksen og af regeringens håndtering af Corona-krisen. Avisen har fungeret som Blå Bloks håndlanger, lyder kritikken. Netavisnord afprøver nu i følgende analyse, om der er noget om kritikken. Analysen fokuserer på Nordjyskes dækning af en konkret sag – minksagen – i en afgrænset periode på ca.1 måned – nemlig fra beslutningen om at nordjyske mink skulle aflives til beslutningen om, at hele landets minkbestand skulle aflives.

Analysen dækker alle 93 artikler i Nordjyskes papiravis om minksagen skrevet over 36 dage – fra d. 2. oktober til og med 6. november – altså inden diskussionen om hastelovgivning og lovbrud begyndte! Formålet med analysen er at undersøge, om Nordjyske i minkdækningen i perioden lever op til det almindelige journalistiske princip om objektivitet.
En sådan undersøgelse kan gøres med forskellige metoder: Man kan anvende en kvantitativ og/eller kvalitativ metode. I denne analyse bruges begge.
Analysens tidsinterval strækker sig fra tidspunktet fra regeringens beslutning om at aflive smittede mink og mink indenfor en radius af 7,8 km fra de smittede farme til beslutningen om at aflive samtlige mink i landet

Udvalget af kilderne til artiklerne
Først ses der på, hvilke kilder Nordjyske har benyttet sig af i dækningen af minksagen i de 93 artikler:


Fordelingen af de brugte kilder er, som det fremgår af tabellen, udpræget skæv. Der er ikke noget mærkeligt i, at minkavlere og deres organisationer fylder meget i dækningen. Men det er bemærkelsesværdigt, at dominansen er så markant. Og hvis man graver et spadestik dybere og ser på, hvordan den journalistiske tilgang til disse kilder er, er konklusionen, at de stort set frit har fået spalteplads stillet til rådighed, uden at journalisterne har afprøvet deres synspunkter og argumenter.
Det samme gælder for de borgerlige politikerkilder. Den eneste gang i de 93 artikler, hvor kilderne får et kritisk spørgsmål, er til en demonstrerende Gjøl-borger (”Er det forsvarligt at samles så mange (demonstranter. red.), når Covid19-pandemien raser…?”) og til venstrepolitikeren Torsten Schack Pedersen: (”Kan det ikke være fornuftigt, at regeringen handler ud fra et ekstraordinært forsigtighedsprincip?”).

Når de 27 minkavlere får ordet, er artiklernes vinkel, hvor ubærligt deres situation er. Det skal selvfølgelig med i et nordjysk dagblad, som udgives i et område med omkring 1/4 af landets minkfarme. Deres bekymringer er lige så fuld forståelige, som den er for andre selvstændige, hvis virksomhed må kapitulere, og for lønmodtagere, der mister deres arbejde. Men som læser kunne man forvente, at Nordjyske engang imellem i de mange interviews med minkfarmerne og deres organisationer stillede spørgsmål som: Er sundhedsmyndighedernes og regeringens bestræbelser på at stoppe smittespredningen til borgerne ikke vigtigere end minkfarmernes problemer?

Og når avlerne stort set konstant kritiserer den ifølge dem lave kompensation, de er stillet i udsigt, kunne det også være relevant at spørge dem om, hvad de alternativt forestiller sig, at kompensationen skulle være – bla. set i lyset af, at de fleste farme i de tre seneste år har kørt med underskud, og hele branchen bare sidste år i gennemsnit havde et underskud på 700.000 kr. pr. driftsenhed.

Minkbranchens økonomiske betydning
Det mest bemærkelsesværdige ved Nordjyskes dækning af minksagen er, at avisen i den valgte periode ikke beskæftiger sig med minkbranchens samfundsøkonomiske betydning. Som læser må man nærmest få det indtryk, at branchen spiller en stor rolle. I en leder d. 10/10 hedder det: ”..at holde liv i minkbranchen er vigtigt for beskæftigelsen og for indtægterne i Nordjylland”. Per Larsen fra Konservative: ”Minkbranchen er alt for vigtig til at dø”.

Men først langt henne i begivenhedsforløbet – d. 7. november – altså mere end en måned efter, aflivningen på mange nordjyske farme for alvor var startet, indvier avisen sine læsere i, hvor meget – eller snarere hvor lidt – minkbranchen betyder økonomisk. Det fremgår af tabel 2, som viser minkbranchens samfundsøkonomiske betydning i 2019 for hele landet.


Som det ses i tabel 2 har minkbranchen en begrænset samfundsøkonomisk betydning. Hvad angår feks. beskæftigelsen er der for at sætte antallet i relief kun få hundrede flere fuldtidsbeskæftigede i selve minkbranchen end i landets fitnesscentre. Man kan også se beskæftigelsestallet i lyset af, at der årligt i hele landet bliver nybesat 800.000 jobs. Ved lukning af minkfarmene skal der derfor kun ”opsuges” 0,3 % af de job, der årligt nybesættes.

Danmarks Statistik har ikke de nøjagtige tal for fordelingen af heltidsbeskæftigede i minerhvervet fordelt på regioner, men man kan på baggrund af pelsdyrbestandens fordeling på de fem regioner regne sig frem til, at antallet af fuldtidsbeskæftigede i den nordjyske minkbranchen i 2019 er/var ca. 700. Det udgør blot 0,3 % af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i den nordjyske region.

Sikkerhedszonen på 7,8 km
Ved regeringsindgrebet d. 1. oktober skulle ikke blot de smittede mink aflives, men også de ikke-smittede mink på en radius på 7,8 km fra de smittede farme.

At der i det hele taget er en sikkerhedszone eller at radius’en er for stor, kritiseres af mange af de kilder, Nordjyske har anvendt. Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere ser d. 14/10 ifølge Nordjyske ”med stærkt kritiske øjne på de såkaldte sikkerhedszoner på 7,8 kilometer omkring smittede farme”, og anbefaler en sikkerhedszone på det halve.
Torsten Schack Hansen (V) og Per Larsen (C) tilslutter d. 29/10 sig ikke overraskende kritikken.

Men kritikerne af sikkerhedszonerne bliver ikke præsenteret for modspørgsmål af Nordjyske.
Det kunne man ellers godt have gjort. For i en anden artikel d. 14/10 refererer avisen et svar om netop sikkerhedszonen fra Statens Seruminstitut:
Det er ikke med sikkerhed påvist, hvilke smitteveje der driver epidemien i mink. Man ved dog, at der sker smitte fra såvel mennesker til mink som fra mink til mennesker. Vi ved at 19 ud af de første 20 smittede minkfarme havde mindst én anden smittet minkfarm indenfor en afstand af 7,8 km”.

Har Fødevarestyrelsens aflivningshold et medansvar for smittespredningen?
Den påstand dukker op flere gange i artiklerne. Formanden for ”Bæredygtig Landbrug” Flemming Fuglede er ikke i tvivl: ”Der er konstateret op til flere tilfælde, hvor minkfarmene er smittet med Covid19 meget kort tid efter, at Fødevarestyrelsen har været ude for at kontrollere besætningen” siger han til avisen d. 28/10. Men selvom Nordjyske på forbilledlig vis i en fakta-artikel har redegjort for, hvor stramme sikkerhedsforanstaltninger, styrelsens folk skal underkaste sig, når de foretager aflivningen, bruges disse oplysninger ikke til at afprøve Fugledes påstand.

Tanken om, at smitten måske har bredt sig via de udenlandske minkarbejdere, som har haft deres daglige gang på minkfarmene, strejfer tilsyneladende ikke avisen, selvom dagbladet Børsen kan berette om, at landbruget i mere end syv måneder har fløjet østarbejdere ind i landet, uden at de har skullet smittekontrolleres. Det blev der først sat en stopper for d. 26. okt., hvor de skulle fremvise en negativ smitteattest ved ankomsten til landet.

Folkesundhed – for nordjyderne
Det synes umiddelbart at have være oplagt at spørge de Nordjyskes kilder om, hvorvidt den nordjyske folkesundhed egentligt ikke er vigtige end minkavlernes – forståelige – bekymringer. Men det sker som tidligere nævnt kun i et eneste tilfælde.

I Nordjyske Mediers formålsparagraf hedder det, at mediehuset ”…skal varetage samfundets og specielt Nordjyllands tarv”. Det er der mange nordjyder på de sociale medier, der mener, at avisen netop i minksagen ikke har gjort, men i stedet har fokuseret på et erhvervs snævre økonomiske interesser.

Dyreetik – minkenes behandling
Hvilke forhold, minkene lever under på farmene, får stort set ingen plads i Nordjyskes artikler, selvom minkproduktionen af mange kaldes dyrplageri og forbydes i flere og flere lande. Organisationen ”Dyrenes Beskyttelse” refereres kun en enkelt gang i de 93 artikler – i en kommentar på 9 linjer.

Foto ©Bertil Mortensen

Vurdering: Konsekvenserne af Nordjyskes skæve dækning
De åbenlyse konsekvenser er, at de nordjyske læsere ikke får et alsidigt billede af minkproblematikken.
Om den manglende alsidighed i nyhedsformidlingen også gælder andre politiske emner end mink ligger udenfor denne analyse at vurdere, men et slag på tasken viser, at det ikke ser ud til, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen generelt har en særlig høj stjerne hos avisens redaktion – og her tænkes der ikke blot på chefredaktør Karl Erik Stougaards leder d. 25/10 med overskriften ”Mette Frederiksen, du er med til at gøre os coronatriste”, hvor stort set alt, hvad regeringen har gjort under krisen, har været forkert. Eller når han i en leder d. 5/11 om statsministeren skriver, at hun ”svigter ikke bare minkavlere, men hele Nordjylland”, og i samme leder: ”Med den melding fra statsminister Mette Frederiksen, født, opvokset og valgt i Nordjylland, svigter hun sit geografiske ophav og efterlader indbyggerne i en samlet dansk region rådvilde og urolige”.

Det er – i parentes bemærket – overraskende, at en chefredaktør mener, at en statsminister skal tage særlige hensyn til den del af landet, hvor han/hun er valgt, i stedet for at varetage hele Danmarks interesser. Hvordan mon samme chefredaktør ville reagere, hvis f.eks. en statsminister valgt i København tog specielt hensyn til den by?

Et borgerligt dagblad med et regionalt monopol
Den politiske slagside, som kendetegner Nordjyskes nyhedsformidling under Coronakrisen, kommer nok ikke som den helt store overraskelse for nogen. Nordjyske er et borgerligt dagblad, som avisen da heller ikke selv lægger skjul på i avisens formålsparagraf og i feks. Nordjyske Mediers regnskab, hvor der står, at ”aviserne skal redigeres som uafhængige, liberale dagblade…

Engang var der 3-4 dagblade i hver større by i Danmark. De repræsenterede de 4 gamle partier, Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Radikale. I Aalborg var det den konservative Aalborg Stiftstidende, som klarede sig bedst i konkurrencen og overlevede. Senere blev landsdelens andre aviser, Vendsyssel Tidende, Frederikshavn Avis, Fjerritslev Avis, Løgstør Avis, Morsø Folkeblad og Thisted Dagblad opslugt af ”Nordjyske”, som Aalborg Stiftstidende kom til at hedde. Desuden ejer avisen 22 lokale annonceblade eller ugeaviser, som også i stigende grad indeholder redaktionelle artikler fra moderavisen.

Det giver Nordjyske Medier et reelt avismonopol på dækningen i Nordjylland. At et enkelt mediehus har denne status udgør naturligvis et demokratisk problem, og der påhviler dermed Nordjyske Medier et særligt ansvar for at levere en objektiv nyhedsformidling til nordjyderne.

Klog strategi?
Om det er klogt at udfordre de nordjyske, socialdemokratiske læsere og abonnenter med en så kraftig kritik af Socialdemokratiet må naturligvis være noget, som har indgået i ledelsens strategiske overvejelser. Umiddelbart – for en udenforstående – kan det godt undre. Nordjylland kan med god ret kaldes en socialdemokratisk højborg, idet partiet fik 33,9 % af stemmerne ved folketingsvalget i 2019. På landsplan fik partiet 25,9 % af stemmerne.

Nordjyske’s ledelse vil nok sige, at man ikke redigerer sin avis efter de herskende og nogle gange tilfældige politiske vinde, men når man ser på, hvordan det læsermæssigt og økonomisk i de senere år er gået avisen, må det indrømmes, at det i hvert fald er en idealistisk holdning at have. Fra 2018 til 2019 er læsertallet faldet, og i de to sidste år har Nordjyske Medier givet underskud på tilsammen 45,9 millioner, hvilket bla. har betydet, at avisen har været igennem flere omfattende fyringsrunder.
———————
Topfoto ©Bertil Mortensen

59
Skriv en kommentar til historien

avatar
Søren Chr. Jensen
Læser
Søren Chr. Jensen

Fremragende analyse. At Nordjyske er skævvredet topborgerlig er ikke en nyhed, sådan har det altid været. I Vendsyssel Tidende var man liberal og borgerlig. Men det liberale viste sig ved, at bladet aldrig var ensidig borgerlig, andre synspunkter fik den plads, de fortjente.
De kunne Nordjyske lære af, så jeg kunne holde bladet af anden grund end for at følge med i, hvem der er døde – hvilket iøvrigt også er holdt op. Dør der ingen mennesker i Nordjylland?

lars borberg
Læser
lars borberg

Jeg synes ikke, det er korrekt, at Nordjyske altid har været skævvredet borgerlig. Jeg var selv hyppig anmelder og klummeskriver og kommentator på avisen i de 40, jeg arbejdede på den – 1972 til 2012, og ikke én af mine holdningsartikler har været af borgerlig observans – tværtimod.. Det samme gælder masser af lignende artikler fra kolleger, specielt på kulturredaktionen. Yderligere: I hele Per Lyngbys tid som chefredaktør (1998-2019) har stilen været, at lederen blev skrevet af skiftende, unavngivne journalister og redaktører, aldrig med krav om en bestemt politisk orientering.

Torben Pedersen
Læser
Torben Pedersen

Enig. Men den nye linie i nordjysk er sandelig en anden. Jeg skrev en klage til chefredaktøren for 14 dage siden, om den ensidige dækning. Desværre har han ikke gidet svare. Det er første gang jeg har klaget til chefredaktøren og jeg har nu holdt avisen i mere end 30 år.

Annie Hunderup
Læser
Annie Hunderup

Sikke engang sludder du kommer med Lars Borberg. Nordjydske er blå sort, det behøver igen at være professor for at læse!!

Lars Borberg
Læser
Lars Borberg

Man kunne begynde med at skelne mellem leder og reportager. Det behøver man heller ikke være professor for.

Annie Hunderup
Læser
Annie Hunderup

Hvordan kan denne fremragende artikel deles, så hele Danmark kan se, hvordan en hø- avis udelukkende kun fortæller halve sandheder for at opildne/ophidse minkavlere og deres støtter mod regeringen!!

Chresten Sloth Christensen
Læser
Chresten Sloth Christensen

100 procent enig. Jeg var en af dem, der droppede avisen.

Agnete Lorentsen
Læser
Agnete Lorentsen

Tak til Bertel for en sober og interessant artikel. Er det muligt at få samme artikel udbredt til flere medier?

lars borberg
Læser
lars borberg

Denne såkaldte analyse forekommer ved både første og anden læsning at være temmelig tendentiøs. Den har nogle klare forventninger til resultatet, den stiller kriterier op, som kan forventes at bekræfte forventningerne, og – hallo! – de bliver ganske rigtigt bekræftet. Jeg bor selv på Gjøl, jeg er alt andet end blå blok, og jeg kender naturligt nok en hel del gjølboer, der heller ikke hører til de blå. Alligevel har mange af os, røde, gule, grønne og farveløse, støttet demonstrationerne, skrevet på de sociale medier, ytret os i aviserne og været kritiske overfor regeringens og myndighedernes meget voldsomme optræden overfor… Læs mere »

Tine Larsen
Læser
Tine Larsen

Analysen beskæftiger sig overhovedet ikke med jer der bor på Gjøl, og med folk der mener at regeringen har handlet overilet.
Så hvorfra du får at I alle fremstilles som blå, er mystisk.

Lars Borberg
Læser
Lars Borberg

Det er ikke ret mystisk. I artiklens skema over kildernes farve optræder Demonstrerende Gjølborgere i den blå del af grafikken.

Annie Hunderup
Læser
Annie Hunderup

Tin Larsen læser slet ikke artiklen før hun farer i blækhuset!! Beskæmmende dårligt at svare så elendigt!! Er helt enig med dig Lars Borberg!

Karsten Højen
Læser
Karsten Højen

Måske folk på Gjøl med en anden holdning ikke har turdet at ytre sig af frygt for verbale repressalier. Og også for at vise hensyn og for ikke at træde på de betændte følelser der naturligvis præger store dele af Gjøl for øjeblikket.
Netavisnord’s analyse er ikke overraskende og en kærkomment bekræftelse af det der er mange der oplever.
Men respekt for dit tidligere virke sammen med dine kollegaer på kulturreaktionen Lars. Men alle dine gode tidligere kollegaer er vel også dem der er fyret i sidste fyringsrunde – ikke?

lars borberg
Læser
lars borberg

Karsten – alle er da velkomne til at gætte på, også du, hvorfor folk ytrer sig som de gør eller ikke gør. Men hvis man læser med på Gjøls facebook-side, Gjøl – en by med liv, vil man ikke finde meget, der tyder på, at man behøver være bange for “verbale repressalier”. Det er ikke tonen her. Selv har avlerne været utroligt tilbageholdende med overhovedet at tage ordet på facebook i det hele taget. Og så synes jeg altså ikke, det er i orden at kalde denne artikel en “analyse”. Den er tydeligvis et politisk bestillingsarbejde med en helt forudsigelig… Læs mere »

Tommy Sørensen
Læser
Tommy Sørensen

Der er utroligt mange følelser med i det der sker, og det virker som om fakta trænges i baggrunden. Jeg har fuld forståelse for at mennesker der mister noget ikke har det sjovt i situationen. Det kan godt være jeg har læst medierne selektivt, hvilket de fleste vel gør indirekte, men jeg har haft svært ved at finde de nøgterne artikler, der bringer en faktuel artikel med synspunkter fra to sider. Sat på spidsen har jeg reelt kun hørt et sigte for regeringen skal gå af fordi de bevidst har brudt grundloven for egen vindings skyld. Jeg har hørt, en… Læs mere »

lars borberg
Læser
lars borberg

Det er jo almindelig praksis, at medierne står på den svage parts side. Her minkavlerne, der udenfor al diskussion bliver kørt over af stat og myndigheder. Hvis vi taler Nordjyskes dækning har jeg svært ved at se, at den del, der omhandler mink og corona kunne være mere nøgtern og faktuel. Her opsøges konsekvent eksperter og forskere, både de aktuelt officielle agerende: SSI , fødevarestyrelsen, ministeriet og sundhedsstyrelsen, og andre eksperter fra universiteter og faglige institutioner, fx dyrlæger og branchefolk. Det er gennemgående, at Nordjyskes journalister løbende er blevet afvist eller ikke svaret af den første gruppe – og så… Læs mere »

Erik Bisgaard
Læser
Erik Bisgaard

Tak for en godt skrevet artikel. Med en veldokumenteret historik afdækkes den afvejning Nordjyske (bevidst, eller ubevidst) lægger i behandlingen af minksagen.
Artiklen behandler spørgsmålet på en sober måde, og det bliver for mig tydeligere, hvilken baggrund Nordjyske har, både ift minkspørgsmålet, men også til den siddende regering.
Det er selvfølgelig Nordjyskes ret at lægge en redaktionel linie, og samtidig artiklens ret at afdække den. Det er godt for den overordnede samfundsmæssige forståelse at denne slags artikler findes.

Jytte Bergen
Læser
Jytte Bergen

Fantastisk artikel. Bravo!!!
Jeg er en af dem, der på FB har prøvet at gøre mine venner opmærksom på problemet. Jeres analyse er bare så saglig og god. Tillykke.
Håber mange vil læse den

Rank
Læser
Rank

Det her viser bare at man har drevet organiseret dyreplageri, idet bankerne må have holdt hånden under de engang så gode minkavlere, i min verden dyreplagere og det for nogle rige forstads snobber og fruer kan få dyrets pels omkring sig. Og nu står man og hyler og vil have erstatning for sin underskudsforretning. Det tror jeg ikke værftsarbejdere og ejere af andre virksomheder har stået og hylet om, ikke jeg husker. Mange landbrug er gået nedenom og hjem, de fik heller ikke medlidenhed, det er jo bare ærgerligt. Det handler om vores folkesundhed ikke om hvorvidt mink skal aflives,… Læs mere »

lars borberg
Læser
lars borberg

Mink kommer fra Nordamerika.

Annie Hunderup
Læser
Annie Hunderup

Et seriøst svar på indlægget om mink, dyreplageri, løndumping om andre, der er gået ned med deres erhverv.

Torben Pedersen
Læser
Torben Pedersen

En fin analyse. Desværre viser den en enstående skævhed for minkfarme og Blå gruppe, men imod folkesundheden. En avis, vi ikke kan stole på. Dette må da give anledning til selvransagelse hos bestyrelse og ledelse.

Klaus Videbæk
Læser
Klaus Videbæk

Jeg synes, du finder et par fine kritikpunkter i Nordjyskes dækning af sagen, men med det forbehold, at jeg selv er freelancer på et konkurrerende medie og også har arbejdet på Nordjyske engang, vil jeg påstå, at du begår nogle ret klare fejl i den analyse, som du ellers fremlægger som reel og objektiv. Man skal selvfølgelig gå kritisk til kilderne, og det kan man sagtens argumentere for, at Nordjyske ikke gør. Men det, at du for eksempel ikke kan finde direkte spørgsmål i artikelteksten, er næppe det samme som, at de ikke er blevet stillet, som du ellers konkluderer.… Læs mere »

Mogens Thykjær Nielsen
Læser
Mogens Thykjær Nielsen

chefredaktør Karl Erik Stougaards leder d. 25/10 med overskriften ” O:S_V: MED DENNE NYE chef, har Nordjyske Stiftstidende nået bunden, når jeg tænker på en leder-han Karl Erik burde pr. omgående have sin fyringsopsigelse. Det kan kun gå for langsom. Mogens Thykjær

Henrik Hanseb
Læser
Henrik Hanseb

Tak for en god og oplysende artikel om en sag der rummer mange følelser. Jeg er generelt meget enig i Regeringens tiltag i forhold til COVID19, men tænker alligevel at man kunne have opdelt tiltagene i forhold til mink, i under hensyn til smitte og geografi.
Når det er sagt, så mener jeg der er gået så meget politik i sagen, at det er helt ude i hampen med erstatning, men selvfølgelig godt for et erhverv som allerede befandt sig i en form for dødedans.

Hans Holm
Læser
Hans Holm

Det er jo altid rart når ens oplevelser gennem snart mange læsninger blir dokumenteret, som Bertil Mortensen så fornemt gør. Jeg, en gammel trofast læser af først Aalborg Stiftstidende og siden Nordjyske, er sgu bekymret på “Hele Nordjyllands Avis”, og har desangående for et par uger siden henvendt mig til redaktionen. I modsætning til Torben Pedersen har jeg fået et venligt svar, af Chefredaktør Karen Keinicke. Hun skriver bl.a. (ikke overraskende) at Nordjyske ikke har nogle intentioner om at gå Bæredygtig Landbrugs ærinde og iøvrigt hverken er gul, blå eller rød.

Sten Würtz
Læser
Sten Würtz

Det er da et synspunkt og ihvertfad et udtryk for en socialdemokratisk holdning til minksage. Det må dog understreges at uanset politisk vinkel, har regeringen udvist en magtdemonstration med begrænset dialog med branchen!

Karl Peder Bevensee
Læser
Karl Peder Bevensee

NETAVISNORD´s artikel giver et godt og indsigtsfuldt overblik omkring de faktiske omstændigheder.
Artiklen indeholder en veldokumenteret beskrivelse på en objektiv og reel måde.
Heldigvis lever vi i et demokratisk land med pressefrihed, hvor vi samtidig skal huske på ´Magtens tredeling´ med den lovgivende magt (Folketinget og regeringen), den udøvende magt (regeringen) og den dømmende magt (domstolene).
Forhåbentligt er der ´lys for enden af tunnelen´, så folkesundheden i Danmark fortsat har første prioritet og prioriteres samfundsmæssig ansvarlig.

Kjeld Hansen
Læser
Kjeld Hansen

Tak. Endelig et par sanddru ord i en syndflod af spin. Sådan skal journalistik være. Vi linker… Vh Kjeld Hansen, redaktør, http://www.gylle.dk

Karsten Øbro
Læser
Karsten Øbro

Dejligt endelig at få de rigtige tal i fokus, glimrende analyse, og tak for det. Jeg savner dog noget journalistik omkring spørgsmålet, “hvordan kunne smitten sprede sig så vildt fra minkfarmene, der vist startede i maj i Hjørring?” Hvad er årsagen til vi kommer frem til denne triste november?. Mvh Karsten Øbro

Niels Ratzer
Læser
Niels Ratzer

Super artikel, der ikke bare handler om regionen, men giver et klart indtryk af, hvad der sandsynligvis sker i hele landet, og på alle platforme. Håber virkelig at mange får mulighed for at læse…og bruge den viden hvergang, der skal indtages viden fra medierne.

Jørn Kolbeck
Læser
Jørn Kolbeck

I tabel 2 Økonomiske faktorer for minkbranchen mangler der en faktor,
hvor meget har minkbranchen (der ikke producerer fødevarer) modtaget i landbrugsstøtte?

Annie Hunderup
Læser
Annie Hunderup

Præcist, der er så mange ting der ikke er oplyst om, når det gælder MINKBRANCHEN!! Og vi har slet ikke hørt om den svindel, som flere minkavlere har begået?? Hvorfor har vi som befolkning slet ikke hørt mere til den alvorlige sag??

Annie Hunderup
Læser
Annie Hunderup

Det spørgsmål om, hvor meget landbrugsstøtte minkerhvervet har fået, er der vist mange danskere, der gerne vil have oplyst!! Det har medierne heller ikke nogen forklaring på, hvorfor det ikke bliver synliggjort for os borgere.

Erik Pedersen
Læser
Erik Pedersen

Jeg har været i chok over de ledere der har været i Nordjyske. Jeg havde følelsen af, at de var ved at skabe grundlaget for en ny Nordjysk avis. Der var jo mange forskellige der skrev ledere. Her for et par dage siden hvor der var en kritisk leder om Støjberg, var jeg meget overrasket.

Carsten Rasmussen
Læser
Carsten Rasmussen

En virkelig dejlig skildring af et medie manglende dækning af netop mink sagen,
Der må være nogen der kan råbe vagt i gevær, over for den form for manglende kritisk journalistik?
Er der regler for hvad et medie bør dække og med hvilke kriterier der skal være, for at modtage medie støtte?

Annie Hunderup
Læser
Annie Hunderup

Jah det er det, vi kan som borgere klage til pressenævnet over en så umådelig dårlig og fejlagtig journalistik/redaktør, der udelukkende er borgerlig og udelukkende kun belyser det negative i en alvorlig corona pandemi – og kommer endda med så mange fejlagtige ting, kun for at opildne befolkningen i det Jydske mod vores regering, der i den grad gjorde, hvad de kunne for at skåne befolkningen og sundheden!!

Ann Thorsted
Læser
Ann Thorsted

Tak for det grundige arbejde – havde det på fornemmelsen, men alligevel

Joan Nielsson
Læser
Joan Nielsson

Tak for analysen som lige præcis sætter fokus på den meget ensidige dækning af regeringens Corona strategi, i dette tilfælde, fra de Nordjyske mediers side. I den sidste måneds tid har ensidigheden også været udtalt i andre landsdækkende medier. Hvor er de kritiske spørgsmål fra journalisterne som skal udfolde bevæggrunde og handlingsårsager, under en krise som denne. Således at borgerne/læserne/seerne får et alsidigt indblik i det der sker? At politikerne på højrefløjen i dansk politik i den grad skruer op for den bidske, og af og til hadske tone for at score stemmer, er usympatisk i sig selv, men hvor… Læs mere »

lars borberg
Læser
lars borberg

Hans Engell er journalist, uddannet på Berlingske Tidende og Berlingske Aften, politisk medarbejder Berlingske på Christriansborg – og senere chefredaktør på Ekstrabladet en årrække. Bare til orientering.

Annie Hunderup
Læser
Annie Hunderup

Her er da en sober analyse, der ikke for engangs skyld er de BLÅ,s forlængede arm i mink sagen! Dejligt med en ordentligt fremstilling af hvordan tingene virkelig bliver belyst og af hvordan de jydske medier fordrejer og fuldstændig overtager styringen.

Anne-lis Skipper
Læser
Anne-lis Skipper

Godt med facta, vi er mange der har undret os over den nordjydske presse

Stener Glamann
Læser
Stener Glamann

Fin dokumentation men lidt for bastant konklusion efter min vurdering. Objektivt set har regeringen håndteret sagen dårligt, og så er det meget naturligt, at kritikken fylder så meget. Det gør den også i Politiken og i Information, som ingen beskylder for at være blå. Jeg er enig i, at Nordjyskes ledere har været meget aggressive, og det kan være med til at påvirke den redaktionelle dækning. Jeg ved med 100% sikkerhed, at ingen journalist får besked på – eller ønsker – at lave artikler med slagside, men det er svært at undgå at lade sig påvirke af, at alle redaktionens… Læs mere »

Helle Bundgaard
Læser
Helle Bundgaard

Ja jeg har personligt opsagt mit abbonoment pr 1/12 grundet nordjydskes håndtering af mink krisen, da de i min optik har været totalt ukritiske i hvad de har bragt på dagsordenen.

Kim Winther Jensen
Læser
Kim Winther Jensen

Dejligt at ting kan blive belyst på en ordentlig måde.

Elin Hollenvad
Læser
Elin Hollenvad

Ja, mit digitale prøveabbonnement bliver af samme grund ikke forlænget!

Lisbeth Colmorten
Læser
Lisbeth Colmorten

Endelig en avis der skriver om fakta omkring minksagen det har alle, også alle de højreorienterede journalister på dr. Og Tv2, kunne finde på nettet, men det er åbenbart ikke så morsomt at skrive om, nej det skal være skandalet(og er det ikke nogen skandaler, opfinder man dem selv) så man Får mange klik på nettet

Tommy Sørensen
Læser
Tommy Sørensen

Flot og omfangsrig analyse, der kommer hele vejen rundt.
Vil sige der må ligge et politisk arbejde i et genbesøg omkring dyrevelfærd så også mink omfattes af ordnede forhold i driften, på lige fod med andre dyreracer.

Søren Mortensen
Læser
Søren Mortensen

Mange tak for en fin gennemgang af hvor skævt Nordjyske har behandlet denne sag. Desværre har mange andre medier kørt samme linje.

trackback
Nordjyske og minkene: Nyhedsformidling med politisk slagside – en analyse | | Gylle.dk

[…] Med tilladelse fra NetavisNord […]

Jess Thorsen
Læser
Jess Thorsen

Tak for en minutiøs gennemgang af liberal overbevisning at landbruget må ikke kritiseres i et borgerligt dagblad. Trist og tegn på at kritik mod regeringen for ensidighed rammer tilbage

Annie Hunderup
Læser
Annie Hunderup

Håber virkelig vi må dele dette gode indlæg, som i den grad viser det skæve billede avisen NORDJYDSKE har givet af minksagen hele vejen. En avis der er så borgerlig, at det tangerer til det uetiske!! Og især den kritik, som ustandselig er rettet mod vores regering og især vores dygtige Statsminister Mette Frederiksen har været udsat for!! Det er og har været en skandale det NORDJYDSKE HAR VÆRET GARANT FOR!!!

Annie Hunderup
Læser
Annie Hunderup

Det er et kæmpe problem, at Nordjydske, der er en samling af forskellige dagblade fra Norjylland, nærmest har fået MONOPOL på det borgerlige synspunkt. Det så man tydeligt under dækningen af Minksagen, hvor Nordjydske udelukkende og ustandseligt kritiserede Socialdemokratiet og hvor man ikke på noget tidspunkt fik en objektivt nyhedsformidling af sagen!! Det er et kæmpe demokratisk problem, som der må gøres noget ved!!

Rose Marie Opitz
Læser
Rose Marie Opitz

Sikken en ensidig behandling af en så vigtig en sag. Som nordjyde er jeg flov over at min gamle avis i den grad har forvansket hele sagen omkring Covid 19 og Minksagen. Det er slet ikke objektiv behandling af så vigtig en sag. Jeg husker i hvert fald ikke Nordjyske som så ensidig borgerlig.

Agnethe Svendsen
Læser
Agnethe Svendsen

Det kan godt være, at der er nogle fejl, men ingen andre på Christiansborg ville kunne gøre det bedre, det er så nemt at kritisere, jeg tror vi havde den bedste person i toppen, da denne corona ramte os. Og så må det være på tide, at de alle opfører sig som voksne, man bliver skuffet over deres opførsel, og de som burde få børn til at stoppe mobning, de som selv mobber dagligt, man græmmes.!.

Gert Poulsen
Læser
Gert Poulsen

Vi skal have en kommission der undersøger hvilke aviser og TV-kanaler der ikke har været saglige og ærlige i samtlige artikler siden COVID-19 startede.
Det betyder at når man ikke har fortalt sandheden, så mister man støtte, og kan i værste fald bliv tvunget til at betale penge tilbage.
Nu skal der ryddes op på alle hylder.
Kritik er ok, hvis der er belæg for det. Men hvis ikke, så må avisen lukke, og chefredaktører må lære at med ærlighed kommer man længst.
🍀🇩🇰

Annie
Læser
Annie

NORDJYDSKE HAR VIST SIG AT VÆRE ET AF DE MEDIER, DER HAR SKADET VORES DEMOKRATI – OG OPLYST BEFOLKNINGEN PÅ EN USAND MÅDE OMKRING DEN ALVORLIGE MINKPANDEMI. DEN HAR UDELUKKENDE KUN KRITISERET VORES REGERING OG UNDLADT MEGET ALVORLIGE TING I SAGEN. DE HAR NÆRMEST UDELUKKENDE HENVENDT SIG TIL DEN BLÅ BEFOLKNING OG OPILNET TIL HAD MOD VORES DYGTIGE REGERING – OG IKKE HAR FORTALT OM DEN VOLDSOMME FARE MINK CORONA SMITTEN UDGJORDE FOR BEFOLKNINGEN, I OG OMKRING MINKFARMENE, HVOR DEN BREDTE SIG MED VOLSOM HAST OG VAR TIL STOR FARE FOR FOLKESUNDHEDEN!! DET ER BESKÆMMENDE!! NORDJYDSKE ER UVÆRDIGE SOM MEDEI!!