- Politik

En plan til debat. VVM-redegørelse om Egholm-linjen

Author profile

Vejdirektoratets længe ventede offentliggørelse af en revideret VVM-redegørelse har kastet nyt lys over de mange konsekvenser, en ny vestlig Limfjordsforbindelse over Egholm vil få. Frem til 30. april er redegørelsen til offentlig høring med mulighed for at fremsende indsigelser. Derefter skal politikerne tage stilling til en anlægslov og eventuel finansiering af forbindelsen.

På et punkt ligner corona-epidemien og den tredje limfjordsforbindelse hinanden: der er mange, der er rigtigt trætte af at høre om dem.
Men hvor alle (måske undtaget medicinalindustrien) ønsker corona væk, er der delte meninger om den tredje limfjordsforbindelse over Egholm.
Forbindelsen har været diskuteret siden indvielsen af tunnelen i 1969. Og senest er den aktualiseret ved vejdirektoratets offentliggørelse af en revideret VVM-redegørelse torsdag d 26. februar. Redegørelsen har startet en sand mediestorm, både i de etablerede nordjyske medier og på de sociale medier.

VVM-redegørelse – viden, indsigt og diskussion
En VVM-redegørelse skal – ifølge redegørelsens forord – ”tilvejebringe viden til, at borgere, politikere, myndigheder og organisationer kan vurdere vejprojektets virkninger på miljøet. VVM-redegørelsen skal desuden sikre, at vejprojektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt”.

Den reviderede VVM-redegørelse er på 37 sider og viser med al ønskelig tydelighed, hvordan linjeføringen i forbindelse med en eventuel udformning af Egholm-forbindelsen vil tage sig ud, og hvilke miljømæssige og sociale konsekvenser, Egholm-forbindelsen vil have, hvis den vedtages.

Redegørelsen findes både i en papirudgave og en elektronisk udgave. Den elektroniske udgave kan downloades fra vejdirektoratets hjemmeside – www.vejdirektoratet.dk/VVM/3-limfjordsforbindelse.
På hjemmesiden ligger der desuden mængder af supplerende materiale i form af beregninger, billeder og kort.
Corona eller ej – og tredjelimfjordsforbindelsesdiskussionstræthed eller ej: Nu ligger der altså en VVM-redegørelse. Og denne skal i offentlig høring frem til 30. april. Derefter skal høringssvarene behandles – og først derefter kan der tages stilling til en egentlig anlægslov og den eventuelle finansiering af projektet.

Egholmlinjen. Den oprindelige og varianten. Vejdirektoratet

Den politiske beslutning
Der har været en del uklarhed over, hvorvidt Limfjordsforbindelsen over Egholm er politisk vedtaget. Som det også anføres i VVM-redegørelsen er dette ikke tilfældet. Ved trafikforliget i 2014 blev det besluttet, at linjeføringen skulle gå over Egholm – hvis den tredje forbindelse bliver vedtaget. Uanset oplysningerne i en senere VVM-redegørelse. Derfor blev det også besluttet ved finanslovsforhandlingerne 2019, at en revideret redegørelse udelukkende skulle fokusere på Egholm-linjen, og ikke medtage alternative muligheder – som en udvidelse af tunnelen eller en linjeføring længere mod øst.

Det kan synes at være en noget bagvendt beslutningsproces, som risikerer at betyde, at fokus i debatten nu bliver for/imod en 3. forbindelse – og ikke en debat om placeringen eller udformningen.

Tidsplan
Hvis Egholm-linjen vedtages, forventer Vejdirektoratet en 3-årig periode til indledende arbejde så som geotekniske undersøgelser, arkæologiske forundersøgelser og ekspropriationer.
Herefter kan det egentlige anlægsarbejde gå i gang, begyndende med tilslutningsvejene og sluttelig vejen over fjorden/Egholm.
Arbejdet forventes at vare cirka 5 år. I følge planen vil en færdig motorvej over Egholm være klar til indvielse 2030.

Vejdirektoratet forventer massive gener under arbejdet:
-”Støj fra anlægsarbejdet vil ofte være varierende. I løbet af en dag kan en række aktiviteter foregå samtidigt eller afløse hinanden, og det medfører variation i støjen. Også over længere tid kan der være meget store variationer i støjen”.
Vejdirektoratet har dog også trøst til de berørte parter: ”Det er karakteristisk, at anlægsarbejdet er midlertidigt og ophører helt, når vejen er bygget færdig”.
Tjoh – men så er det vel, at man slipper bilerne løs…

Mere end Egholm
De seneste års debat har – ikke unaturligt – fokuseret kraftigt på konsekvenserne for Egholm.
VVM-redegørelsen rummer mange fine oplysninger om konsekvenserne for miljøet og trafikken.
Men man skal ikke glemme, at Egholm-linjen er meget mere end det. Der er tale om en 20 kilometer lang 4-sporet motorvejsstrækning med tilslutning til det etablerede motorvejsnet – E45 i syd ved Dall og i nord E 39 lige syd for Vestbjerg.

Hvor konsekvenserne for Egholm længe har været diskuterede, har det fået mindre opmærksomhed, at landsbyer som Dall, Dall Villaby og Drastrup i høj grad rammes af en eventuelt kommende motorvej, ligesom naturområder som Østerådalen og Hasseris Enge.

I forhold til den oprindelige plan er linjeføringen ændret 2 steder – dels på Nørresundby-siden, hvor den nye jernbane til lufthavnen har været grund til en mindre ændring, dels er linjeføringen ændret efter indsigelser fra Hasseris Grundejerforening, som har fået vejdirektoratet til at flytte motorvejen nogle hundrede meter mod vest af hensyn til støjproblemer ikke mindst i Hasseris.

Det skal blive spændende at se, hvorvidt Samråd Syd kan få lige så stor succes som Hasseris Grundejerforening med en indsigelse mod støjproblemer ved Dall.

Støjberegninger. Vejdirektoratet

Dall som eksempel
Landsbyen Dall var engang en idyllisk og harmonisk landsby, knap 15 kilometer syd for Aalborg. I Dall bor der lidt under 100 mennesker. Trafikalt ligger byen fint ved Dallvej, der går mellem Volsted og Skalborg, med (nogenlunde) gode busforbindelser til city syd og Aalborg.

Så kom den jyske motorvej, placeret få hundrede meter fra landsbyen, umiddelbart vest for den fredede kirke.

Motorvejen har betydet betragtelige støj- og forureningsproblemer for den lille landsby. Som det hedder i Wikipedia:
-”Dall er præget af kontrasten mellem beliggenheden ved motorvejen og bevaringsværdige gårdstrukturer i landsbyen. Dall Kirke er fredet, og har en fremtrædende plads i byen”.
Virkeliggøres Egholmlinjen vil tilkørslen til den nye vej ligge lige syd for Dall. Som det kan ses af kortet, føres den nye vej øst om den eksisterende motorvej, og føres derefter over eller under denne, enten via en tunnellignende rampe eller en bro.

Linjeføring ved Dall. Vejdirektoratet

Dall får altså en motorvej i 2 etager som nabo lige syd og vest for byen – og for en sikkerheds skyld etableres der også en tilkørselsvej lige nord for Dall. Samtidig skal den eksisterende Dallvej flyttes et stykke mod øst.

Motorvejen kan ikke undgå at skabe øgede støj- og forureningsproblemer i Dall, Dall Villaby og Ferslev. Lige så slemt vil det blive med den flerårige etablering af vejanlæggene i området!
Også landsbyen Drastrup vil få en ny nabo i baghaven.

Drastrup – en fremtidig motorvej i baghaven? Foto Henning Quist Hansen

Miljømæssige konsekvenser
De miljømæssige konsekvenser af Egholm-linjen vurderes som store.
I redegørelsen hedder det:
Det vurderes samlet set ”at arbejdet i anlægsfasen vil medføre moderate til væsentlige konsekvenser på de strækninger, hvor der forekommer ynglende, rødlistede fugle og regelmæssigt tilbagevendende arter af trækfugle, der raster eller fouragerer i stort antal i vinterhalvåret”.
-”For den beskyttede naturtype rigkær i Østerådalen kan konsekvensen ved etablering af Egholm-linjen være væsentlig, da der sker permanent inddragelse af mindre naturområder, der kun vanskeligt og indenfor en lang tidshorisont kan erstattes”.
-”Et motorvejsanlæg medfører generelt omfattende og vedvarende visuelle påvirkninger, der forstyrrer oplevelsen af landskabet…Når motorvejen er anlagt, vurderes de største påvirkninger at forekomme i Østerådalen, Hasseris Enge og omkring Limfjorden, hvor der vurderes at være væsentlige konsekvenser.”
-”Strandtudse vandrer gerne længere efter nye ynglevandhuller end andre padder, da arten er en udpræget pionerart. Etablering af motorvejen vil medføre en øget barriereeffekt, som vil bidrage til en isolering af paddebestande på hver side af vejanlægget”.

En vedtagelse af Egholm-linjeføringen synes i hvert fald at forudsætte en kraftig omskrivning af afsnittet om arbejdet for øget biodiversitet i kommunens udkast til ny kommuneplan.

Fra VVM-redegørelsen: “Et motorvejsanlæg medfører generelt omfattende og vedvarende visuelle påvirkninger”. Foto Henning Quist Hansen

Reaktioner på redegørelsen
Flere nordjyske borgmestre har hilst VVM-redegørelsen velkommen og ser redegørelsen som et stort boost for Nordjylland. I følge Nordjyske har Jammerbugts borgmester, Mogens Gade (Venstre) udtalt, at det ”ligner en bold, der bare skal sparkes i mål så hurtigt som muligt”. Videre hedder det, at en ny limfjordsforbindelse vil give virksomheder og arbejdskraft bedre mulighed for at køre på tværs af fjorden.
Det kan der jo næppe være uenighed om…

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, ser Egholmlinjen som et kæmpe boost med hensyn til vækst og udvikling. Hans økonomiske beregninger medtager dog ikke mistet herlighedsværdi og mindsket biodiversitet – som jo også er vanskeligere at prissætte.

Thomas Kastrup-Larsen (S). Arkivfoto (c)Bertil Mortensen

En af de mere bemærkelsesværdige reaktioner kommer fra Venstres folketingsmedlem Preben Bang Henriksen, der i et læserbrev til Nordjyske udtaler: ”Der er ikke mange ord eller tal i den nu opdaterede VVM-redegørelse, der kan tale imod en igangsætning, og strandtussen, den spidssnudede frø og den lysbugede knortegås – som jeg i øvrigt i denne sammenhæng er bedøvende ligeglad med – vil ikke kunne forsinke byggeriet”.
Det tyder ikke på meget respekt, hverken overfor VVM-redegørelser eller ekspertviden, hos et af de ledende medlemmer i det, der engang var blå bloks største parti.

Efter den fremstilling må det være endnu sværere for Venstres formand at få partiet til at fremstå som et troværdigt grønt parti…

Preben Bang Henriksen (V). Foto Steen Brogaard

Corona og debat
Tidspunktet for offentliggørelsen af VVM-redegørelsen og ikke mindst offentlighedsfasen og det planlagte borgermøde hænger dårligt sammen med corona-nedlukningens restriktioner. Borgermøder og restriktioner på forsamlingsstørrelse er en dårlig cocktail – og i redegørelsen står da også udelukkende, at tid og sted for borgermødet fastsættes senere.

På vejdirektoratets hjemmeside kan indsigelser sendes via en link. Her kan man også læse allerede indkomne kommentarer. 4 dage efter offentliggørelse var der allerede indkommet 17 kommentarer, flere kan ventes…
Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen har udarbejdet en vejledning, fordi der er mange borgere, der ikke ønsker en motorvej, men ikke ved hvordan de skal komme til orde.

Foreningens formand, Lousie Faber, oplyser, at borgerhøringen har to formål, et juridisk og et politisk.
– “Den juridiske er at få retlige mangler frem, f.eks. væsentlige fejl i indhold og konklusioner. Vil man påpege det, bruger man gerne referencer til litteratur med videre, der modbeviser teksten i VVM´en.
Den politiske er mere subjektiv. Man kan skrive, hvad man føler, synes, tænker. Der er ingen formkrav, men en begrundelse giver svaret mere vægt.
På foreningens facebook, der har mere end 2.100 medlemmer, ses eksempler på politiske svar:
1. Når VVM´en kun viser en aflastning af Limfjordsbroen på xxx og af tunnelen på XXX, så er en anlægsinvestering på 7.5 milliarder for stor. Et ekstra rør i øst giver en aflastning på 50 % og koster mindre end det halve.
2. Egholmslinjens konsekvenser i forhold til tab af natur, beskyttede bilag 4-arter (navnlig strandtudsen, trækfugle – navnlig lysbuget knortegås) og konsekvenserne for Natura 2000-området N 15 er alt for voldsomme. Det er uansvarligt. En forbedring af E45 og et ekstra rør har ingen voldsomme konsekvenser for natur og arter eller Natura 2000-området.
3. Den forøgede støjforurening af Nørresundby, Egholm, Aalborg, Drastrup og Dall er et uacceptabelt offer. Der er ingen støj nu. Det er uansvarligt at påføre disse områder en væsentlig støjforøgelse. Aalborg er i forvejen Danmarks mest støjplagede by. I stedet bør investeres i støjdæmpning, gerne ved overdækning af E45, så støjniveauet, der er sundhedsskadeligt, nedbringes hørbart.’
4. En forbedring af det eksisterende vejnet på E45 med et ekstra rør og en frakørsel til City syd vil være billigere og bedre. Trængslen knytter sig kun til myldretidstrafikken, hvorfor det er fuldt tilstrækkeligt med 9 spor, hvor de 3 er vendbare afhængig af trafikstrømmen. Det er et bedre alternativ, der bør undersøges ordentligt, inden Folketinget træffer beslutning.
Der findes tilsvarende med forslag, hvor alternativet er forbedring af kollektive løsninger”.

Foreningen afslutter med en opfordring til at indsende indsigelse til Folketingets medlemmer. Det er dem, der skal beslutte, om der skal anlægges en motorvej i Egholmlinjen, ikke Vejdirektoratet.
———————-
Topfoto: Egholmlinjen. Den oprindelige og varianten. Vejdirektoratet

1
Skriv en kommentar til historien

avatar
Ingelise Tarber
Læser
Ingelise Tarber

En utrolig god, saglig og oplysende artikel, tak for det