- Politik

Partistøtte

Author profile

Om halvanden måned går vælgerne til de kommunale og regionale stemmeurner. Valgkampe er en bekostelig affære for partierne, som samtidig kæmper med et voldsomt dalende, kontingentbetalende medlemstal. I dag er omkring 130.000 vælgere medlemmer af et parti – svarende til i underkanten af 4% af den stemmeberettigede befolkning. I 1960 var tallet 600.000. Det gør partierne afhængige af statsstøtte samt private donationer. Hvordan disse økonomiske forhold udmønter sig for partierne i Nordjylland, ser vi på i denne artikel.
De politiske partiers budgetter er blevet markant forøget i de seneste 25 år. Partiernes regnskaber –de nyeste, tilgængelige tal stammer fra 2015 – viser, at der er stor variation i de beløb, de enkelte partier har til rådighed. Derudover viser regnskaberne, at de politiske partier er finansieret i varierende grad af medlemmernes kontingenter og bidrag, den offentlige støtte og private bidrag fra interesseorganisationer, virksomheder og lignende.

Partiernes indtægter i kroner 2015


Figuren ovenfor viser, at partier som Socialdemokratiet, DF og SF primært lever af offentlig støtte, mens De Konservative og Liberal Alliance især har private finansieringskilder. Venstre og RV lever nogenlunde ligeligt af de to indtægtskilder. Fælles for alle partierne er, at kontingentet spiller en lille rolle – måske med undtagelse af EL.

Kommunal – og regionsvalg til november
Op til 16.november kæmper partierne igen om vælgerne i forbindelse med valget til kommunalbestyrelser og regioner.

Som til EU-politisk arbejde (jf. Messerschmidtsagen) kan der som nævnt også ydes partitilskud til kommunalt og regionalt arbejde. Statslige tilskud. Og også her er der klare bestemmelser for, hvad pengene kan gå til: Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen/regionen, og det politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted det pågældende år. Det statslige tilskud kan altså ikke anvendes til landspolitisk arbejde eller ikke-politisk arbejde i øvrigt.

7,75 kroner pr stemme til kommunalvalget – 4,50 kroner til regionsrådsvalget
Et parti, der har deltaget i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2017, har ret til tilskud til det politiske arbejde i kommunen/regionen i årene 2018- 2021. Der ydes dog ikke tilskud til partier, der har fået færre end 100 stemmer ved kommunalvalget eller færre end 500 stemmer ved regionsrådsvalget.

Tilskuddet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg og 4,75 kr. pr. stemme ved regionsrådsvalg. Udbetaling af tilskud kan dog kun ske, i det omfang partiet kan dokumentere, at det påregner at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen/ regionen i 2021. Nedenfor i tabel 1 vises en oversigt over, hvor meget et udvalg af partierne i Nordjylland modtog i støtte i årene 2018-2020. (Tallene for 2021 kendes endnu ikke).


Tæt på 4 mio. har de 6 partier modtaget i partistøtte de seneste 3 år. De to store partier tegner sig for næsten 3/4 af støtten.

Private tilskud over 21.900 kræver navn og adresse
Det er en betingelse for at få udbetalt statstilskud, at partiet har indsendt en erklæring til kommunalbestyrelsen/regionsrådet med oplysning om, hvorvidt det i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 21.900 kr. (i 2021). Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses. Selve beløbet på tilskuddet skal ikke oplyses.

Anonyme tilskud over 21.900 kr. uden navn og adresse tilfalder staten
Der er endvidere indført forbud mod at modtage anonyme tilskud over 21.900 kr. (i 2021) Hvis et parti modtager et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, skal det returnere hele tilskuddet. Hvis tilskudsyderen ikke er kendt af partiet, tilfalder tilskuddet staten.

Såvel de statslige som de private og anonyme tilskud skal offentliggøres på regionens og kommunernes hjemmesider. Grundtanken er, at hvis vælgerne ved, hvor pengene kommer fra, kan man tage det i betragtning, når man stemmer.

Venstre får private tilskud over beløbsgrænsen og anonyme lige under
Det parti, som suverænt i Nordjylland har nydt bedst af private og anonyme tilskud, er Venstre. Det har i de seneste 4 år modtaget støtte fra Debatselskabet Velstand og Velfærd, Det jyske Debatselskab, Hjørring liberale Erhvervsforening, Landbrugets og Fødevareerhvervets Erhvervspolitiske valgfond. Det er uklart, hvor meget tilskuddene fra disse foreninger beløber sig til, blot at de til sammen overstiger 21.900 kr. (2021). Dertil kommer anonyme tilskud, som for 2019 beløb sig til 19.900 kr. (grænsen for returnering var i 2019 20.500 kr.).

Orla Hav og Søren Valgreen modtager støtte på over beløbsgrænsen fra 3F

Orla Hav (MF for Socialdemokratiet) og Søren Valgreen Knudsen (FT-kandidat for Sociialdemokratiet). Foto henholdsvis Steen Broberg og eget foto

Socialdemokratiets FT-kandidater, Orla Hav og Søren Valgreen Knudsen, modtog i 2020 begge private beløb, som oversteg 20.900 kr., fra 3f Ålborg. Tilsyneladende har ikke andre socialdemokratiske kandidater i Nordjylland modtaget privat støtte.

Per Larsen, De Konservative, modtager støtte fra Thisted Amts Avis

Per Larsen (MF for Konservative). Foto Steen Brogaard

Det Konservative Folkepartis nordjyske FT-medlem, Per Larsen, modtog i 2020 private tilskud fra Foreningen C- Business og Thisted Amts Avis, der oversteg 20.900 kr.

Enhedslisten har modtaget støtte fra 3F-Ålborg samt fra privatpersoner, som overstiger beløbsgrænsen på 20.900 kr.

De øvrige partier i regionen har tilsyneladende ikke modtaget privat støtte, hverken fra kendte eller anonyme.

Netavisnord har forgæves forsøgt at indhente kommentarer til støtten fra nogle af partierne.

Skriv en kommentar til historien

avatar