- Politik

Fremtidens Nordjylland – socialdemokratisk vanetænkning eller nytænkende vision?

Author profile

Region Nordjylland offentliggjorde i november 2019 ”Regional udviklingsstrategi 2020-2023” under titlen ”Mulighedernes Nordjylland”. Bag den flotte grønne forside gemmer sig en strategi for den nære fremtids nordjyske udvikling. Planen er i offentlig høring til 31. januar, hvor der er indsigelsesfrist. Indtil nu har det været så som så med offentlig debat af en plan, der ellers opstiller vidtrækkende beslutninger, ikke mindst om fremtidens trafikforhold i Nordjylland.

I 2025 benytter 8 % flere nordjyder den kollektive trafik, udledningen af drivhusgasser i Nordjylland er reduceret med 30 %, befolkningstilbagegangen i yderområderne er standset, etableringen af en tredje limfjordsforbindelse over Egholm er i gang, 87 % af alle nordjyder deltager i mindst fire udadvendte aktiviteter og 85 % af arbejdsstyrken har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Det fremgår af den i november måned offentliggjorde ”Mulighedernes Nordjylland. Regional udviklingsstrategi 2020-2023”. Strategioplægget opstiller intet mindre end regionens mål for de kommende år hvad angår regionens arbejdsområder, primært trafik, miljø og natur, infrastruktur og uddannelse. Planen er sendt til offentlig høring. Den 32 sider lange plan ligger på Region Nordjyllands hjemmeside – og den er spændende læsning – med masser af nytænkende visioner.

Foto ©Bertil Mortensen

Indsatsområder og kerneinitiativer
Strategien bygger på 3 overordnede indsatsområder, hvortil der er knyttet, hvad man kalder 2 kerneinitiativer for hvert indsatsområde:
– Et sammenhængende Nordjylland, med etablering af en tredje limfjordsforbindelse og optimering af regional togdrift som kerneinitiativer.
– Et kompetent Nordjylland, med teknologipagt om stærke tekniske kompetencer og styrkelse af uddannelsesmuligheder
– Et attraktivt og bæredygtigt Nordjylland, med cirkulær økonomi og strategisk energiplanlægning som kerneinitiativer.

Regionen har desuden opstillet 5 bærende principper, der skal ligge som grund for den nordjyske udvikling:
– Bæredygtig udvikling
– Sammenhæng og balance
– Globaliseringens muligheder
– Åbenhed og samarbejde
– Nytænkning

Hvert af områderne er nok en diskussion værd.

Aalborg Universitet. Foto ©Bertil Mortensen

Et sammenhængende Nordjylland
Indsatsområdet ”Et sammenhængende Nordjylland” har altså som kerneinitiativ at etablere en 3. limfjordsforbindelse og at optimere den regionale togdrift.
På side 13 i oplægget bliver limfjordsforbindelsen uden videre diskussion og argumentation pludseligt til ”Etablering af en 3. limfjordsforbindelse som en statsligt finansieret vestlig forbindelse over Egholm”…. ”Regionsrådet vil sammen med kommuner, erhvervsliv og fagforeninger i komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu og i Business Region North Denmark, fortsat styrke arbejdet for snarest af få gennemført trafikplanen af 2014”.

Under øvrige initiativer har regionen opstillet 11 pinde. 2 pinde knytter an til indsatsområdet om bæredygtighed. Regionsrådet skal udarbejde en nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet (placeret som 11. og sidste pin) og arbejde på at minimere transportens miljø- og klimabelastning.
Her venter noget af en opgave, thi de øvrige pinde hedder blandt andet:
– forbedring af vejforbindelsen Hanstholm – Skive – Herning med forbindelse til motorvejsnettet
– Forbedring af vejforbindelsen Thisted-Aalborg
– Støtte op om Jyllandskorridoren, herunder etablering af en hærvejsmotorvej og fast kattegatforbindelse.

Måske er det ikke tilfældigt, at det sammenhængende Nordjylland er første indsatsområde, det bæredygtige sidste…

Yderområderne
I oplægget er der også tænkt på yderområderne. Fraflytning fra landdistrikter og centralisering nævnes sammen med klimaudfordringer, høj gennemsnitsalder, underskud på fødselsbalancen, lav befolkningstilvækst og fraflytning af højtuddannede unge som en af de væsentlige udfordringer, Nordjylland står overfor.
Særligt yderområdernes stedbundne potentialer skal udnyttes, så de udvikler sig som levende og attraktive lokalsamfund”, hedder det. Midlet er plusbus – så ”alle nordjyder, der ikke bor tæt på hovednettet, kan blive transporteret til et knudepunkt på hovednettet mod en fast, lav betaling”.

Det er ikke det højst prioriterede område, i afsnittet om det sammenhængende Nordjylland får området en enkelt pind under ”øvrige initiativer”, regionen skal ”styrke den kollektive trafiks rutenet til gavn for pendling og sammenbinding af regionen”.
Eventuelt kunne debatperioden kaste mere konkrete visioner af sig…

Demokratisk proces
Region Nordjylland gør i indledningen meget ud af at der er tale om en demokratisk proces. ”Det er hele regionens strategi – et fælles afsæt, som vi er enige om på tværs”, hedder det i Ulla Astmans forord. Planen er udarbejdet i samarbejde med de nordjyske kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer og lønmodtagerorganisationer. ”Den brede involvering betyder, at strategien er et solidt stykke værktøj til Nordjyllands udviklingsstrategiske arbejde i årene fremover”.

Regionrådsformand Ulla Astman (S). Foto © Bertil Mortensen

Høringsfase
Fra den 8/11 og frem til den 31/1 er der høringsfase for strategioplægget. Høringsfasen er den mulighed, borgerne har for at få indflydelse på den overordnede planlægning.

Ind til videre har det været sparsomt med offentligdebat, og man skal også scrolle langt ned på regionens hjemmeside, før man finder omtalen af høringsperioden. Man skulle tro, at regionen vil være interesseret i så stor en offentlig debat som muligt, ikke mindst ud fra regionens egen præsentation af strategiplanens betydning.
På hjemmesiden hedder det: ”Strategien er afgørende for Nordjyllands udvikling, fordi den handler om alle nordjyders fremtid og om, hvordan regionen skal se ud i fremtiden. Strategien lægger den kurs, som Regionsrådet sammen med sine samarbejdspartnere vil følge mod målet om at skabe et kompetent og bæredygtigt Nordjylland, som er attraktivt for borgere, virksomheder og besøgende”.

Offentlige møder
Region Nordjylland har indbudt til tre offentlige møder i forbindelse med høringsfasen.
To af møderne er allerede afholdt i Aars og Vraa. Det sidste finder sted mandag d 27/1 klokken 17-19 i Kultursalen, Thisted.

Man kan rose regionen for at komme fint rundt i området. Hvis man som aalborgenser vil deltage i et debatmøde er den nærmeste mulighed dog i Vrå, 39 kilometer væk…

For at deltage skal man på forhånd tilmelde sig via regionens hjemmeside, www.rus.rn.dk.

Dagsordenen ved møderne er den samme – præsentation af strategien, borgmesterens syn på strategien, inspirationsoplæg fra en nordjysk virksomhed og debat ved bordene. Alt sammen skal nås på 2 timer – og der skal også være tid til smagsprøver af nordjyske produkter, så debatten kan glide lettere ned…

Vanetænkning eller vision?
Hvis man skal tro indledningen til strategioplægget, er der bred enighed om Nordjyllands fremtid – og så er der måske slet ikke behov for en offentlighedsfase?
Planen rummer mange flotte visioner om sammenhængskraft og bæredygtighed, mange flot gennemarbejdede indsatsområder.

Men det er svært at se sammenhængen mellem de forskellige overordnede indsatsområder. De flotte ord om et bæredygtigt Nordjylland er svært at forbinde med den kraftige fokusering på en tredje limfjordsforbindelse over Egholm og de mange motorveje i afsnittet om et sammenhængende Nordjylland.

Aalborg. Foto Wikimedia Commons

Ligeledes er det svært at sluge de flotte ord om åbenhed og samarbejde.

Når man spørger dem, man på forhånd er enige med, kommer der sjældent overraskende svar. Det kan virke en anelse provokerende, at f.eks. den tredje limfjordsforbindelse over Egholm tages som en given ting. Her kunne man måske have inviteret lidt bredere til det indledende arbejde, hvor seriøst arbejdende græsrodsbevægelser som ”Egholm-Motorvejen – Nej Tak”, ”Egholms Venner”, “Borgerbevægelsen mod vestlig Limfjordsforbindelse” og “Trafikalt Folkeparti” kunne have bidraget med spændende alternativer. Det er måske her, den socialdemokratiske vanetænkning kommer ind. Der er ikke plads til græsrodsbevægelser og brugergrupper i samarbejdet.

Det ville ellers ligge fint i forlængelse af oplæggets flotte ord om åbenhed og samarbejde.

Nu er den eneste mulighed for indflydelse at komme med indsigelser inden 31/1!

——-

Topillustration: Klip fra fra debatoplægget ”Mulighedernes Nordjylland”

Faktaboks - Mulighedernes Nordjylland

Debatoplægget ”Mulighedernes Nordjylland – regional udviklingsstrategi 2020-2023” ligger sammen med oplysninger om debatperioden + bilag til rapporten på hjemmesiden rus.rn.dk

Høringsperioden er fra 8/11 2019 til 31/1 2020

Indsigelsesfrist 31/1 2020

Høringssvar sendes til: region@rn.dk

Det sidste af i alt tre debatmøder finder sted mandag d. 27/1 kl. 17-19 i Kultursalen, Thisted. De to foregående har været afholdt i Års og Vrå

3
Skriv en kommentar til historien

avatar
Lene Linnemann
Læser
Lene Linnemann

Vi prøver lige én gang til. SF anerkender behovet for en ekstra Limfjordsforbindelse. Men vi går ikke ind for en vestlig forbindelse over Egholm, men for et ekstra rør i øst. Uanset hvor ofte nogen skriver/siger, at der i regionen er fuld enighed omkring en ny vestforbindelse, så er det altså ikke korrekt.

Karin Mette Petersen
Læser
Karin Mette Petersen

Tak for en grundig historie. Regionspolitikernes tanker hænger slet ikke sammen. De postulerer at ville arbejde for klimaet, samtidig med at de kæmper for flere veje og motorveje, der betyder flere biler og mere CO2- udledning, støjfoururening og beslaglæggelse af den sparsomme natur, vi har tilbage. Vi har brug for nye transportformer og en ny transportadfærd. Ikke for flere veje og biler. Alle skal bidrage til mindre udledning. Så det bliver et kritisk høringssvar herfra.

Ivan Lund Pedersen
Læser
Ivan Lund Pedersen

Mange års transportaftaler har gjort det meget attraktivt at køre i bil i Danmark. Samtidig er den kollektive trafik udsultet og fordyret gennem årtier. Men hvis vi skal gøre forhåbninger om at møde reduktionsmålene, skal en ny infrastrukturaftale prioritere transport, der ikke skader klimaet, primært elektrisk kollektiv trafik og cykeltrafik. At bygge endnu en stor vej over Limfjorden, hvor der i forvejen er 10 vejbaner er ødelæggelse af natur og spild af penge og vil undergrave alle målsætninger på miljøområdet.

Se artikel på Altinget.dk

https://www.altinget.dk/transport/artikel/noah-vi-har-veje-nok-ny-aftale-skal-prioritere-cyklisme-og-kollektiv-transport