- Politik

Skal der køre busser på landet?

Author profile

Det sidste borgermøde som optakt til Aalborg Kommunes udfærdigelse af en plan for landdistriktspolitikken har været holdt. En smuk demokratisk proces har været gennemført og borgerne i landdistrikterne har deltaget i stor stil. Nu er det op til kommunen at udfærdige den endelige plan. Men på mødet var der en del, der tydede på, at kommunen ikke har lyttet ret meget til de ønsker, landdistrikternes borgere og foreninger hidtil har fremsat – især hvad angår miljø og kollektiv trafik.

Aalborg kommune skal i år vedtage en ny overordnet plan for landdistriktspolitikken i kommunen. Hovedspørgsmålet lød: Hvad skal der til for at sikre et godt liv i landsbyerne?

I den anledning har en større demokratisk proces været i gang. Der har været afholdt et storstilet kick-off møde i Gigantium, hvor mange borgere og repræsentanter for lokale borgerforeninger og samråd deltog, og der har været afholdt 4 workshops rundt omkring i kommunen. Den 21. maj afholdtes så et afsluttende såkaldt kvalificerende møde, hvor de overordnede indstillinger skulle konkretiseres som udgangspunkt for byrådets endelige arbejde med landdistriktsplanen.

Her deltog 8 borgerrepræsentanter, 17 samrådsrepræsentanter, 15 repræsentanter for forvaltningen, 6 politiske følgemedlemmer og 7 politikere fra Aalborg Byråd.

Processen har tidligere været omtalt her i Netavisnord – i artiklen ”Hvad skal vi med landsbyer?”, d. 19/3 2019. En smuk demokratisk proces med høj grad af borgerinddragelse -se http://netavisnord.dk/politik/hvad-skal-vi-med-landsbyer/

Kollektiv trafik – væsentligt fokuspunkt eller umulighed?
På alle de tidligere møder var der bred enighed om, at udbygning af den kollektive trafik i de tyndt befolkede områder er et helt centralt emne. I materialepakken til mødet hed det i et resume fra de tidligere møder også meget smukt: ”Mulighederne for at komme sikkert, hurtigt og nemt omkring i hverdagen – uanset om man er barn, ung, arbejdende eller ældre – optager deltagerne meget. For de deltagende borgere forekommer dette at være en grundforudsætning for, at et godt hverdagsliv på landet kan opretholdes. Og deltagerne vurderer at ansvaret herfor er kommunens. Udbygning og forbedring af især veje og cykelstier bliver nævnt gentagne gange. Ligesom kollektiv trafik i form af busser, togforbindelser og trinbræt fylder meget i drøftelserne. Nyere, moderne og mere fleksible transportformer såsom delebilsordninger, selvkørende busser, flextaxa-ordning mv. fremhæves også som mere fremtidssikrede løsninger, kommunen bør forholde sig til.”

I løbet af det kvalificerende møde var det imidlertid som om at den kollektive trafik forsvandt mere og mere ud af fokus.

Kommer man til at vente forgæves på en bus i fremtiden?Foto (c) Henning Quist Hansen

En af oplægsholderne, Søren Møller (formand for Collective Impact: Det åbne land som en dobbelt ressource – og tidligere formand for DGI), lagde for med at sige, at det ikke kan nytte noget at der kører tomme, tunge, dieselstinkende busser rundt i landdistrikterne. Folke klarer sig med deres 2 biler – ellers må de bruge elcykler.

I oplægget til aftenens gruppearbejde var der ingen fokus på kollektiv trafik, ej heller på forholdet mellem miljø og trafik. Og i opsamlingen på aftenens workshops blev miljø og kollektiv trafik holdt uden for.

Den endelige udformning af landdistriktsplanen
Hvad var der sket? Havde alle lokale ildsjæle skiftet holdning på et par måneder? Eller havde mødets politikere, følgegruppemedlemmer og forvaltningsrepræsentanter en anden dagsorden? Vi ved det ikke. Starten på mødet burde ellers kunne bidrage til omtanke i forbindelse med trafiksituationen. Mange deltagere kom for sent, fordi trafikken i Aalborg-området var brudt sammen. Næppe på grund af de dieselstinkende busser…

Nu er det så op til embedsmændene og byrådsmedlemmerne at udfærdige den endelige plan. Og her kan man måske blive en smule betænkelig på demokratiets vegne. Hvor vil fokus i planen ligge? I hvor høj grad vil landdistrikternes ønsker blive tilgodeset?

Men i hvert fald må vi håbe, at byrådets politikere husker de indledende møders fokus på behovet for en udbygning og gerne nytænkning af den kollektive trafik i de tyndt befolkede områder. Og at man også medtager klima- og miljøspørgsmålet i udfærdigelsen af planen for landdistriktspolitikken. Det viste de meget demokratiske borgerinddragende møder i hvert fald ønsket om.

Skriv en kommentar til historien

avatar