- Natur og miljø

Miljø- eller erhvervspolitik?

Author profile

Af Jørgen Bing, byrådsmedlem, Hjørring Kommune (SF) og formand for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV)
Jørgen Bing redegør for, hvordan affaldshåndteringen foregår i Hjørring og Brønderslev og opfordrer regeringen, Dansk Industri og Dansk Erhverv til at indstille deres gentagne forsøg på at gøre miljøpolitik til erhvervspolitik og således begrænse de kommunale affaldsselskabers virke. Bings appel til de liberale partier og interesseorganisationer om at stoppe kræmmermentaliteten og den ideologiske kamp mod affaldsselskaberne følges op af en opfordring til fælles kamp mod de påtrængende klima – og miljøproblemer.

Danmark har tilsluttet sig FN’s 17 Verdensmål. Det har mange kommuner, fx Hjørring, også.
Regeringen har også tilsluttet sig Klimaaftalen fra Paris om max 2 graders stigning. Også her har mange kommuner pålagt sig selv at bidrage.
Regeringen har udlagt både klima- og ressourcestrategier, som kommuner og kommunalt ejede selskaber er indstillet på at indfri.

Hvorfor pokker skal det så gøres så besværligt for kommunalt ejede selskaber at få lov til at yde det bidrag, som det er i alles interesse at realisere?
Svaret er nok det sædvanlige: Hver gang, der tænkes miljø- eller klimapolitik, konverterer regeringen det øjeblikkeligt til erhvervspolitik. Og så skifter fokus fra de langtidsholdbare og bæredygtige løsninger, til hvem der skal kunne tjene penge på omstillingsprocesserne.

Og med klodens generelle tilstand taget i betragtning, kan man vel med rette spørge: Har vi tid til at ride liberalt ideologiske kæpheste frem for at redde kommende generationer fra de allerstørste klimakatastrofer?

Jørgen Bing (Privatfoto)

Miljøpolitik omsat til praksis.
Affaldsselskabet Vendsyssel Vest, AVV, der ejes af Hjørring og Brønderslev kommuner, har dilemmaet tæt inde på livet.
AVV har gennem mange år haft en målsætning om at tænke miljøet først. Men det gøres med omtanke og fornuft, så borgerne fortsat kan få behandlet deres affald til absolut konkurrencedygtige priser. Udover den miljømæssige vægtes også både den økonomiske og den sociale bundlinje højt.

Selskabet arbejder meget målrettet på også at få de menneskelige ressourcer (gen)brugt – og har oprettet mange socioøkonomiske funktioner, hvor borgere på kanten af arbejdsmarkedet får et jobtilbud, som tager hensyn til den enkeltes kapacitet, men i et godt og socialt fællesskab. Mange af disse tilbud har siden ført til ordinære ansættelser (også udenfor AVV).

Selskabet arbejder målrettet på at genbruge eller genanvende mest muligt af det affald, som det skal håndtere. Med et netværk på intet mindre end 18 genbrugspladser fordelt i de to kommuner forsøger man at få en positiv dialog med den enkelte bruger, som således vejledes til at sortere og aflevere så meget som muligt af deres affald til genbrug frem for til forbrænding.

Trævarer fra genbrug. Foto AVV

Genbrugsbutikken.
I Hjørring har man gennem ca. 30 år haft en genbrugsbutik, hvor en masse af disse fragmenter sættes til salg. Hver dag byder på nye varer. Det betyder så også, at når butikken hver dag åbner kl. 12, står der en kø på ca. 100 mennesker klar til at kaste sig over godbidderne. Udover den materielle levetidsforlængelse (med deraf følgende ressourcebesparelse) betyder det også, at flygtninge eller andre socialt belastede befolkningsgrupper kan erhverve sig dagligdags hjælpemidler og udstyr, som de ellers ikke havde råd til at erhverve. Sidste år udvidedes sortimentet til også at omfatte miljømæssigt screenede byggematerialer, hvilket har vist sig at være et uhyre populært tilbud. Ideen følger fuldstændigt regeringens målsætning (fx formuleret i Energistyrelsens egen pjece ”Bæredygtigt byggeri”) om, at man skal genanvende materialer i størst mulig omfang efter ”vugge-til-vugge”-princippet.
Alligevel iværksatte Dansk Byggeri øjeblikkeligt et frontalangreb mod AVV, fordi de mente, at fx salg af vinduer kunne slå bunden ud af markedet. Det skal her bemærkes, at der sælges i gennemsnit lidt mindre end to vinduer om ugen – og at disse ifølge kundernes egne oplysninger er købt med henblik på legehuse, rumadskillelse, drivhuse etc.
Den samlede årsomsætning i genbrugsbutikken ligger på ca. 7 mio. kr.

Værksteder.
AVV har også etableret en række mindre værksteder, der istandsætter cykler eller reparerer/omskaber tekstilprodukter, så fx en lædersofa får nyt liv som fx 15 tasker.
Et af de helt store og tunge affaldsområder er hårde hvidevarer. Ofte kasseres fx en vaskemaskine (altså ca 35 kg jern og metal) fordi en lille plastikknap er knækket, eller et køleskab fordi farvenuancen nu ikke længere matcher det nymalede køkken. I samarbejde med en privat virksomhed bliver disse hvidevarer gennemgået – og apparater med et miljøvenligt energiforbrug bliver så repareret og sat i stand – og kan derefter sælges (med garanti!) til en meget rimelig pris – i stedet for at blive kørt til skrot.

Det store udvalg af cykler fra genbrugsbutikken. Foto AVV

Senest har man i samarbejde med det private svendborgbaserede firma Gamle Mursten åbnet en virksomhed i Brønderslev, hvor mursten fra nedrevne bygninger renses til genbrug – i stedet for at blive brugt til vejfyld. Ved at genbruge mursten, når der skal bygges et nyt parcelhus, spares der ca. 8 tons CO2 – og ydermere får man et hus med et mere spændende og levende udtryk.

Foto AVV

Konstante begrænsninger for affaldsselskaberne.
Mange vil sikkert umiddelbart finde disse tiltag både sympatiske og miljørigtige – MEN…
Da der her er tale om en kommunalt ejet virksomhed, har problemerne været mange. For skal de værdier, der håndteres, ikke overlades til private? Dét er holdningen hos Dansk Industri og Danske Erhverv – og i store dele af regeringen. De to store interesseorganisationer har ved flere lejligheder forsøgt at lukke AVV’s (og andre affaldsselskabers) genbrugsbutik, fordi de mener, der er tale om konkurrenceforvridning (!). Men dette angreb på den cirkulære økonomi fik de ikke medhold i, da sagen blev indbragt for ankestyrelsen.

Regeringen har ved forskellige lovindgreb skåret flere og flere aktiviteter og affaldsfraktioner ud af de kommunale affaldsselskabers virkeområde. Således må selskaberne ikke mere indsamle genanvendeligt erhvervsaffald. Firmaer skal således finde private løsninger til håndtering af denne type affald. Det vil sige, at der på en vej med både boliger, liberale erhverv og mindre virksomheder kan risikere at komme 6-7 forskellige lastbiler for at afhente affald. Sikke en miljøgevinst!

Og ikke alle de firmaer, der aftager affaldet, har en lige høj etisk og miljømæssig moral. Hvem i Nordjylland husker ikke fx IF Group, som udover en lang række konkursrytterier, først og fremmest gjorde sig bemærket ved en højst problematisk håndtering af farligt affald, afsluttende med den store brand på Aalborg Havn, hvorefter firmaet (igen!) gik konkurs og efterlod en kæmperegning til både miljøet og skatteborgerne i en række nordjyske kommuner, som fik lov til at finansiere oprydningen efter dette privatiseringseksperiment.

Samarbejde og privatisering, hvor det giver fornuft.
AVV vil som de fleste andre kommunale selskaber meget gerne indgå i samarbejder med private virksomheder (som det bl.a. er sket med ”Gamle Mursten”). Ind imellem giver det også rigtig god mening at overlade områder til private. Men den generelle automattænkning, om at ”markedet klarer alt”, er både forkert – og dybt samfundsskadelig.

De kommunale selskaber er ejet af ”fællesskabet”. Det er derfor også fællesskabets selskaber, der modtager borgernes værdier (c:affald), som i fællesskabets interesse håndteres på den bedst tænkelige måde. De merværdier, der evt. skabes af de indleverede fraktioner, bliver i fællesskabet – og kommer affaldsbrugerne til nytte. Både som upcyclede produkter, samt som en økonomisk gevinst, der kan bruges til at skabe arbejdspladser, lave forskning indenfor fremtidens affaldshåndtering – eller til lavere affaldsgebyrer.

Den tanke burde ikke være så fremmed eller kættersk i andelsbevægelsens hjemland.
Og til DI og DE: Det ville klæde jer, hvis I glemte den kortsigtede kræmmermentalitet – og i stedet kom ind i kampen, skulder ved skulder med bl.a. de kommunale forsyningsselskaber for at løse fremtidens meget presserende klima- og miljøproblemer.

1
Skriv en kommentar til historien

avatar
Jan Damskier
Læser
Jan Damskier

Hvad er det lige en solid SFer kan?