- Natur og miljø

Demonstration for en bedre fremtid

Author profile

For nyligt demonstrerede en række foreninger mange steder landet over for en bedre fremtid. I Aalborg fandt demonstrationen sted i Lindholm Strandpark, arrangeret af Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholm-Linjen. Kampen mod motorveje er stadig op ad bakke – de to borgmesterkandidater i Aalborg Kommune har udtrykt uforbeholden støtte til motorvejsprojektet, alt imens der varsles kæmpe offentlige nedskæringer. Den landsdækkende protestdag var dog et smukt udtryk for modmagt. Og de seneste beregninger viser klart, at modstanderne har en sag.

Transportforliget fra 2019 er uden tvivl et af de mest upopulære forlig i nyere tid. Det var her, folketinget vedtog en række nye anlægsprojekter.

I en tid, hvor den grønne dagsorden ellers er vundet kraftigt frem, trækker transportforliget den modsatte vej. Flere motorveje, mere privat bilisme – desværre et klart udtryk for, at beton- og asfalttænkningen dominerer, når det drejer sig om ens egne private goder.

Foto ©Henning Quist Hansen

Det var som et modsvar til en række anlægsprojekter, at der lørdag den 13. maj rundt om i landet blev arrangeret en række lokale demonstrationer – demonstrationer mod klima- natur og miljøskadelige projekter og for den folkelige kamp mod projekterne. 23 grupper, såvel lokale borgergrupper som landsdækkende miljøorganisationer, stod sammen om at arrangere den landsdækkende aktionsdag.

Arrangørerne beskrev formålet med aktionsdagen således:
”Formålet med demonstrationen er at gøre opmærksom på alle de mange anlægsprojekter, som fremmes af et politisk flertal trods enorm lokal modstand. En modstand, der både er knyttet til det enkelte projekt og til projektets bidrag til de skadelige konsekvenser generelt – både i forhold til negativ påvirkning af klima, miljø, natur, arter, fugle, vand og luft.
Der er alt for mange af den type af projekter, der aktuelt fremmes på en gang. Alt for mange til at vores demokrati kan blive ved at holde til den politiske fremturen uden hensyntagen til borgernes protester.
Vi opfordrer derfor politikerne til at stoppe op. Det er tid til at lytte og overveje, hvordan vi planlægger for fremtiden. Det er nu, vi skal prioritere noget andet. Tiden er en anden, end den var.”

Blandt de anlægsarbejder, der demonstreredes imod, er Lynetteholm, udvidelse af Aarhus Havn, Kattegatforbindelsen, Femernforbindelsen, Amager Fælled og i Nordjylland motorvejsforbindelsen over Egholm.

Demonstration i Lindholm Strandpark
Den nordjyske udgave af demonstrationsdagen var en demonstration i den naturskønne Lindholm Strandpark – med udsigt til fjord og Egholm.

Her var der nok mere tale om en fest for modstanden end en egentlig demonstration. Aktionen blev begunstiget af meget flot vejr og stort fremmøde. Og de mange fremmødte kunne nyde boder med hot-dogs, øl, vand og kaffe samt meget oplysende boder med plancher om Egholm-linjen. Derudover var der taler ved blandt andet Peter Larsen fra SF og Lisbeth Gjørth Fast fra Borgerbevægelsen om inddæmningen af Limfjorden med asbestholdigt materiale fra eternitaffald (kan høres i sin helhed på Borgerbevægelsens facebook-side) og musik ved Far, Lilholt og Trane og Klimabandet.

Louise Faber, formand for Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen, bød velkommen og præsenterede dagen som en dag, hvor borgerne bruger deres demokratiske ret til at sige fra og til at blive hørt – såvel lokalt som på landsplan. Louise Faber slog en optimistisk tone an ”vi er de fleste, langt flere end det der erhvervsliv” – men også en kritisk ”vi får lov til at skrive høringssvar efter høringssvar, men der er ikke nogen, der lytter. Vi vil have genindført en demokratisk beslutningsproces.”

Foto ©Henning Quist Hansen

Alt i alt var demonstrationsdagen en flot manifestation for den folkelige kamp for en bedre verden, mod unødvendige og klimabelastende anlægsarbejder – og en klar manifestation af, at modstanden lever og har det godt.

Egholm som tabere i transportforliget
Man kan vurdere konsekvenserne af anlægsarbejder på mange måder. Realmæglerne havde deres helt egen måde at vurdere transportforliget på. Her gik vurderingen på, hvorvidt boligpriserne ville stige eller falde som følge af transportforliget. Heller ikke fra den vinkel faldt vurderingen heldigt ud for Egholm:
”Derimod ser en lille ø i Limfjorden ud til at blive den helt store taber i trafikspillet. Egholm forvandles til en ”bropille”, fordi der etableres en motorvejsbro hen over Limfjorden.” (”Trafikforlig får store konsekvenser for boligejerne: Her er vinderne og taberne.” www.realmaeglerne.dk).

Den politiske virkelighed i Aalborg Kommune
I Aalborg vejrede modstanderne mod motorvejen over Egholm et kort øjeblik morgenluft, da borgmester Thomas Kastrup-Larsen, kendt som meget aktiv motorvejstilhænger, meddelte, at han stopper som borgmester. Men den politiske virkelighed ændres dog tilsyneladende ikke meget trods et kommende borgmesterskifte. Begge opstillede kandidater, Lasse Frimand Jensen og Flemming Møller Mortensen, har markeret sig som klare tilhængere af igangsættelse af anlægsarbejdet.

Flemming Møller Mortensen åbnede dog en lille kattelem, ved på facebook at udtale:
”Egholm rummer så megen kvalitet, og jeg tænker at øen i fremtiden har kæmpe rekreativ værdi og mange muligheder.
Linjeføringen for den 3. Limfjordsforbindelse er aftalt og den støtter jeg. MEN, jeg mener at vi har en meget vigtig opgave i at kvalificere projektet, så man afværger diverse gener bedst muligt. Det er en mærkesag for mig.”

Foto ©Henning Quist Hansen

Det bliver spændende at se, hvordan en motorvej over Egholm kan kvalificeres, så man afværger generne.
Indlægget har – ikke overraskende – afstedkommet en omfattende debat på facebook. Omkring 50 indlæg har kommenteret den måske kommende borgmesters Egholm-holdning. Et af de mere markante svar er kommet fra Anders Wested fra Trafikalt Folkeparti, som – i forkortet udgave – skriver:
”Du har slet ikke forstået omfanget af denne sag. Demokratiet fungerer ikke i Aalborg. Man opfatter ikke længere politikere som hæderlige. Kompetente folk vender byen ryggen og søger job andre steder. Fællesskabsfølelsen fungerer ikke.

Det kunne have været så meget anderledes…Aalborg kunne være alles by, som vi alle holdt af og ønskede at udvikle.

Demokrati er ikke alene et spørgsmål om at stemme hinanden ned, det er også et spørgsmål om at tale med hinanden. Demokrati er kun en god styreform, hvis den leder til de bedste beslutninger. Man får ikke de bedste beslutninger, hvis ikke man vil diskutere.

Politikerne i Aalborg Byråd har gemt sig, hver gang noget er kommet frem, som kunne begrunde, at byrådet ændrede holdning i sagen om 3. Limfjordsforbindelse.

Politikerne har været tavse og ligeglade med, at vejen vil ødelægge en hel stribe bynære, rekreative områder: Egholm, Lindholm Fjordpark/Verdens Ende, Østeraadalen Syd, Hasseris Enge, Fjordengene mod vest, Hvorup Kær, Drastrup Skov.

Politikerne har været tavse og ligeglade med, at vejen går igennem vigtige levesteder for udryddelsestruede dyr, der har særlig fokus.

Politikerne har været tavse og ligeglade med, at vejen skaber sundhedsfarlig støj ved yderligere 10.000 boliger i Aalborg.

Politikerne har været tavse og ligeglade med, at 1/3 af Aalborgs skrøbelige vandforsyning risikerer at blive forurenet.

Politikerne har været tavse og ligeglade med, at asbestlagre ved motorvejen kan medføre forurening med dødelige fibre.

Politikerne har været tavse og ligeglade med, at CO2-udslippet ved anlæg af vejen er usædvanligt stort.

Politikerne har været tavse og ligeglade med, at vejen ikke vil formå at fjerne køerne ved Limfjordstunnelen.

Politikerne har været tavse og ligeglade med, at mange skal henvises til omveje via Egholm, hvilket øger CO2-udslippet og belaster veje på tværs af byen.

Politikerne har været tavse og ligeglade med, at vejen slet ikke skaber den udvikling, de ellers har talt om (samfundsværdien er kun 0,2-0,4 mia. i seneste VVM, tidligere var det beregnet til 5,3 mia).

Politikerne har været tavse og ligeglade med, at alternativet – at udvide E 45 – koster 3 mia. mindre og giver 2 mia. i samfundsmæssig værdi”.

Foto ©Henning Quist Hansen

At Egholm-forbindelsen ikke vil løse de store trafikale problemer i Aalborg-området underbygger de to trafikforskere Kaj A. Jørgensen og Anker Lohmann-Hansen. I en mail til Netavisnord understreger de de pointer, de beskriver i en artikel i Ingeniøren: De alternative løsninger – et ekstra tunnelrør eller en city-forbindelse ved E 45 – er bedre og billigere end den foreslåede motorvej vest om Aalborg – over Egholm.

Kaj A. Jørgensen og Anker Lohmann-Hansen præciserer:
”Nye oplysninger fra Vejdirektoratet, som ikke tidligere har været fremme i offentligheden, viser, at et ekstra tunnelrør eller en city-forbindelse ved E 45 sandsynligvis kan give en samfundsøkonomisk gevinst på omkring 2 mia. kr. og en intern rente på ca. 5 %.
Det er væsentligt mere fordelagtigt end den foreslåede motorvej vest om Aalborg over øen Egholm, som har en beregnet samfundsøkonomisk gevinst på 465 mio. kr. og en intern rente på 3,5 % – lige netop den nedre grænse for acceptabel samfundsøkonomisk gevinst.
Forklaringen er, at tidsgevinsterne fra VVM 2021 med Egholmmotorvejen primært består af besparelser på det eksisterende vejnet herunder E 45 og Limfjordstunnelen og ikke, som mange forventer, trafik der flyttes til Egholmmotorvejen.

En udvidelse af E 45 med ekstra kapacitet i Limfjordskrydsningen vil på en mere direkte måde løse op for problemerne på E 45, og effekten i forhold til Aalborg Kommunes interne vejnet er stort set uafhængig af, om den ekstra kapacitet tilvejebringes i vest eller i øst”.

Det svarer jo meget godt til det, modstanderne af Egholm-forbindelsen hidtil har sagt at kapacitetsproblemerne i motorvejssystemet omkring Aalborg bedst løses med en udbygning af motorvejskapaciteten omkring tunnelen – og at det samfundsøkonomisk er langt mindre belastende med et ekstra rør i tunnelen eller en ny city-tunnel med 2 X 2 spor vest for den eksisterende tunnel. Nu viser nye beregninger med al ønskelig tydelighed, at argumentet er holdbart.

Kommunale nedskæringer
Den kommunale økonomi er presset. Således skal samtlige forvaltninger i Aalborg Kommune spare 2,5 % over den næste 3-årige periode.
– Som udgangspunkt har vi besluttet, at der ikke er nogen hellige køer. Det eneste udvalget havde fokus på var, at vi ikke piller ved julebelysningen. Så markant melder Venstres rådmand Jan Nymark Thaysen ud om besparelser i Aalborg Kommune. Om også de 30 mio. kroner, der årligt lægges til side til motorvejsforbindelsen over Egholm, er i spil, er nok tvivlsomt. I hvert fald er Aalborg Kommunes økonomi presset, ikke mindst af statslige krav. Og et åbent spørgsmål er, hvorvidt politikerne i byrådet vælger at skære ned på skole- og ungdomsområdet – eller om de vil benytte lejligheden til at genoverveje den meget udgiftstunge motorvej over Egholm.
———————
Topfoto ©Henning Quist Hansen

1
Skriv en kommentar til historien

avatar
Ingelise Tarber
Læser
Ingelise Tarber

Alletiders artikel, som rammer “spot on” tak for det. Nordjyske Stifttidende kunne lære meget af de fakta, der her bringes til torvs. Håber rigtig mange politikere læser artiklen