- Natur og miljø

Vand eller sand

Author profile

En meget langvarig strid om sand – og grusgravning ved Åsted sydvest for Frederikshavn er nu ved at være ved vejs ende. Kort og godt drejer sagen sig om sikringen af drikkevand til godt 60.000 indbyggere i hele Frederikshavn kommune.
Skal der gives tilladelse til at grave sand og grus lige ovenpå et areal, hvor en meget betydelig del af det frederikshavnske drikkevand ligger gemt i jorden?
Så simpelt er spørgsmålet ifølge Helge Hansen, medlem af Danmarks Naturfredningsforening i Frederikshavn

Det er regionspolitikerne, der bestemmer. De har myndigheden til at udstede gravetilladelserne. Politikerne har gentagne gange behandlet ansøgningen om at grave sand i Åsted sydvest for Frederikshavn, hvilket i sin tid mundede ud i et afslag på trods af, at regionens embedsværk var positiv over for en gravetilladelse.

Entreprenøren ankede afgørelsen, og Ankenævnet hjemviste sagen til ny behandling, idet Ankenævnet samtidig i sin afgørelse helt konkret beskrev, at regionens embedsværk ikke i sagsfremstillingen underbyggede nej’et, som loven foreskriver.

Ulovligt at stemme nej – ifølge embedsværket
Embedsmændene fremlagde igen sagen for politikerne – denne gang med bemærkninger om, at de ikke kan se argumenter for at sige nej, samt at et nej alligevel vil blive anket og i sidste ende komme for domstolene. Med baggrund i embedsværkets sagsfremstilling fremgår det, at politikerne ikke lovligt vil kunne stemme nej til at udstede den ansøgte gravetilladelse. Et flertal af politikerne ser sig således med baggrund i disse informationer nødsaget til at undlade at stemme – men med afgivelse af en skriftlig protest omkring situationen – hvorefter resultatet bliver, at et mindretal stemmer en tilladelse til at grave ovenpå vandet i Åsted igennem.

Hvis man ”graver” sig ned i og nærlæser ankeafgørelserne og et notat fra Miljøstyrelsen, så fremstår et ganske andet indhold af disse papirer, end hvad embedsværket har præsenteret for politikerne i sagsfremstillingen, siger Helge Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Papirerne beskriver nemlig, at de hensyn, formålsparagraffen i Råstofloven beskriver, SKAL indgå i vurderingsgrundlaget og fremgå af sagsfremstillingen. Dette er ikke beskrevet i sagsfremstillingen, siger Helge Hansen og fortsætter:
-Det fremhæves direkte i de nævnte dokumenter, at alle disse hensyn – specificeret i Råstoflovens §3- skal gennemgås, vurderes og endelig vægtes over for hinanden, inden en beslutning træffes – og det er politikerne og ikke embedsmændene, der skal træffe denne beslutning. Disse oplysninger er ikke beskrevet i sagsfremstillingen. Miljøstyrelsen går endda så vidt, at den præciserer, at der hverken i lovgivningen eller i forarbejderne hertil er fastlagt, at nogle hensyn (indvindingshensyn eller beskyttelseshensyn) skal veje højere end andre. Derimod skal graveansøgninger hver gang – også når ansøgninger måtte dreje sig om områder, der ligger i et graveområde – vurderes, inden der kan træffes en beslutning.

Helge Hansen, Danmarks Naturfredningsforening. Privatfoto

Det er altså op til politikerne at bestemme ud fra sagens konkrete forhold, hvilke hensyn, de finder, skal nyde fremme – ikke embedsværket. Det betyder, at blot fordi et område befinder sig i et råstofområde, betyder det ikke, at der pr. automatik skal gives gravetilladelse. Derimod fremhæves det i dokumenterne, at hvis alle de i loven beskrevne hensyn vurderes og af politikerne på et sagligt grundlag vægtes at falde ud med et nej til at grave, ja så er det i overensstemmelse med lovens bestemmelser”

Masser af sand
For at forstå den lokale modstand mod grusgravningen i vandindvindingsområdet ved Åsted, er det værd at vide, at 3-4 km fra det pågældende område – og udenfor det område hvor vandet befinder sig i jorden – er der her i år åbnet en ny råstofindvinding. Her er der tilladelse til i de næste 12 år at afgrave det dobbelte af, hvad der ansøges om i Åsted – og af helt samme kvalitet. Alene denne ene nye råstofgrav dækker over 40 % af hele storkommunens samlede behov.

Det fremgår endvidere af regionens egne tal, at set i et 24 års perspektiv selv uden Åsted-området har man yderligere en overdækning af sand på ca. 50 % af de mængder, som loven anviser, skal være rettesnoren i regionens planlægning. Med andre ord er de forsyningsmæssige hensyn allerede tilgodeset, hvilket forunderligt nok ikke indgår i embedsværkets sagsfremstilling. Det er heller ikke beskrevet i sagsfremstillingen, at der som nærmeste nabo til graveområdet befinder sig et deponi tilbage fra 1987 til 1998. Her er tale om deponering af forurenet jord fra diverse byggeprojekter i Frederikshavn. Dybden af dette deponi rækker helt ned til omkring 15 meter under terræn, hvor dybden af den ansøgte afgravning af grus er op til 23 m.

Helge Hansen siger:
-Alle disse forhold ville vel egentligt være relevante for politikerne at kende til, inden de skulle træffe en beslutning og burde derfor helt naturligt fremgå af sagsfremstillingen. Men de nævnte forhold peger alle entydigt imod den holdning, som embedsværket fra dag 1 har tilkendegivet i denne sag, nemlig: Bare GRAV, GRAV, GRAV!
Der kommer dagligt nye artikler, der beskriver det stigende antal drikkevandsboringer, hvor der findes pesticider i vandet. Senest er det kommet frem, at nu er der fundet pesticider i ca. 2/3 af de danske drikkevandsboringer. Alle tegn i sol og måne sender det samme signal: ”Pas på vores drikkevand” – vi skal ikke i Danmark til at købe vores drikkevand på flasker i supermarkedet, som vi kender fra ferier i udlandet.

Vandforsyningen og kommunen siger nej
Til regionen er der fra både Frederikshavn Vand og fra Frederikshavn Kommune fremsendt høringssvar, hvori der redegøres for, hvorfor alt taler for, at der skal siges nej til at grave i dette område. Frederikshavn Vand har afleveret en detaljeret gennemgang af de vandtekniske forhold og de dermed forbundne bekymringer set fra vandmyndighedens side, som har ansvaret for at sikre vand til byen og dens indbyggere. Høringssvarene fra Frederikshavn Vand og Frederikshavn Kommune argumenterer entydigt for, at der ikke bør graves i Åsted-området.

Politisk opfordring
Helge Hansen sender afslutningsvis følgende opfordring til politikerne:
-På trods af jeres embedsmænds mangelfulde sagsfremstilling, så har I muligheden for, I har retten til, I har ansvaret for og ikke mindst: I har lovhjemmel til at sige nej tak til, at der åbnes for nye råstofgrave i Åsted-området.

Embedsværket: Omhyggelig sagsbehandling
Netavisnord har forelagt Helge Hansens kritik for kontorchef Peter Larsen, Region Nordjylland, som siger:
-Sagen her har været længe undervej, og der er fra begyndelsen søgt om tilladelse til råstofindvinding i området efter Råstofplan 2012, og efter reglerne er sagen således behandlet på baggrund af indholdet i Råstofplan 2012.

Det er vores vurdering, at sagen har været undergivet en grundig behandling i administrationen i Region Nordjylland. Det er min vurdering, at der er udvist omhyggelighed fra administrationens side i relation til rådgivning og indstilling til politikere i Klima- og Miljøudvalget, Forretningsudvalget og Regionsrådet, som har truffet afgørelsen i sagen.

På baggrund af Regionsrådets beslutning den 24. september 2019 er tilladelsen efter reglerne i lovgivningen sendt i høring blandt berørte parter. Høringen løber frem til den 29. november 2019. Eventuelle bemærkninger til tilladelsen kan give anledning til mindre justeringer. Herefter offentliggøres tilladelsen med en klagefrist på 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelsen. Eventuelle klager i denne periode vil blive oversendt til klagemyndigheden til behandling.

På den baggrund ønsker jeg ikke at gå ind på yderligere kommentering af sagen.

Udvalgsformanden: Vi mangler sand af god kvalitet
Mads Møller Thomsen (V), formand får det udvalg i Regionsrådet, hvorunder råstofudvinding hører, siger:
-Vores embedsværk siger ikke: grav, grav, grav. Embedsmændene skal tilvejebringe alle de forhold og oplysninger, der er relevante for os politikere. Og det har de gjort.

Mads Thomsen (V), formand for Klima- og miljøudvalget i Regionsrådet. Foto Region Nordjylland

-De har ingen grund til at bringe os ud på “glatis” i nogle som helst sager, hvorfor skulle de det.
Området har været brugt til indvinding i 100 år eller mere, og generelt mangler vi råstoffer af god kvalitet i både Frederikshavn og Hjørring kommuner.


Topfoto: Åsted/Gærum. Her er der søgt om at grave et op til 23 m. dybt og 54.000 m2 stort hul ned under terræn. Foto: Helge Hansen

1
Skriv en kommentar til historien

avatar
Helge Hansen
Læser
Helge Hansen

Imponerende at læse kommentarerne fra regionens folk! Administrationen mener de har gjort det rigtigt godt – men virkeligheden er, at Ankestyrelsen har returneret sagen til ny behandling, fordi som de skriver: Der er lavet en dårlig og mangelfuld sagsbehandling og administrationen ikke har ageret efter forvaltningslovens paragraf 24. Endnu mere imponerende er det, at udvalgsformanden tilsyneladende er uvidende om, hvad han udtaler sig om. Han kender end ikke til regionens egne publikationer omkring råstoffernes mængder i området. Han bør læse disse udgivelser, fordi så ville han blive bekendt med, at der er mere end rigeligt råstoffer tilgængelige af samme kvalitet,… Læs mere »