- Politik

Borgermøde uden borgere

Author profile

Som følge af coronarestriktionerne har Vejdirektoratet ikke kunnet afholde et traditionelt borgermøde i forbindelse med den reviderede VVM-redegørelse for en tredje limfjordsforbindelse over Egholm. Som kompensation har man afholdt et virtuelt møde med deltagelse af 4 fagfolk fra direktoratet og med mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Deltagelsen var stor ligesom spørgelysten – men arrangementet afslørede også store mangler.

Det kommer nok ikke bag på mange, at der for tiden er offentlighedsfase om Vejdirektoratets opdaterede VVM-redegørelse om en ny motorvej i Egholm-linjen. De sociale medier og de lokale medier har i den grad været fyldte med debatindlæg om emnet.

VVM-rapporten blev offentliggjort den 25. februar og offentlighedsfasen varer frem til 30. april.
Under normale omstændigheder vil der i en offentlighedsfase være mindst et større borgermøde med deltagelse af politikere, embedsmænd fra kommune og Vejdirektorat og alle interesserede borgere. Med både orientering fra embedsmænd og politikere og mulighed for dialog mellem borgere, embedsmænd og politikere.

Det har man måttet aflyse på grund af coronarestriktionerne.

Eventuelt – hvis man skulle tage mulighederne for at deltage i en demokratisk offentlig debat alvorligt – kunne man have udskudt offentlighedsfasen til en forhåbentligt ikke helt så fjern fremtid uden restriktioner. Selvom tidshorisonterne er usikker, er der formodentligt ikke tale om halve år, inden samfundet igen er åbent, således at et ”rigtigt” borgermøde ville kunne finde sted.

Egholm. Foto Creative Commons, Lemon Wodka

Det virtuelle borgermøde
Nu har man valgt at sætte offentlighedsfasen i gang, og i stedet for et fysisk borgermøde valgte man så at afholde et elektronisk borgermøde, et webinar. Det fandt sted i onsdags, den 24/3 mellem 19 og 21 på Vejdirektoratets hjemmeside.
Borgerdeltagelsen var begrænset til muligheden for at stille skriftlige spørgsmål, som Vejdirektoratets folk så besvarede – uden mulighed for supplerende spørgsmål.

Fordelene ved et elektronisk møde er til at overse. Men trods alt er det godt, at mødet ligger på direktoratets hjemmeside, så man – hvis man var forhindret i at deltage ”live” – alligevel har mulighed for at over være begivenheden, ligesom man kan gense mødet og spole tilbage, hvis man ikke lige fik det hele med.

Men den manglende mulighed for egentlig dialog og supplerende spørgsmål er en dyr pris at betale.
Allerede tidligt var Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen fremme med en kritik af den valgte fremgangsmåde. Både på foreningens hjemmeside og i Nordjyske udtale foreningens formand, Louise Faber, at man burde have udsat mødet ”til vi igen får normale tilstande uden et foreningsloft”.

Dagsorden og fremgangsmåde
Det virtuelle borgermøde faldt i to halvdele. Den første del udgjordes af oplæg fra de gæve folk fra Vejdirektoratet, mens anden halvdel udgjordes af spørgsmål og svar.
Dagsordenen lød:
19.00-19.45
– Velkomst
– Baggrund og proces for undersøgelsen
– Præsentation af undersøgelsen

20.00-21.00
– Livedialog med Vejdirektoratets fagfolk
– Offentlig høring og videre proces

Mødeleder var Trafik-og plandirektør Helga Theil Thomsen og i den indledende redegørelse deltog også Projektleder Niels Fejer Christiansen og Fagprojektleder støj Lene Nøhr Michelsen. I spørgsmåls-runden deltog desuden Fagprojektleder trafik Jakob Skovgaard Koed.

Jakob Skovgaard Koed og Helga Theil Thomsen

Det var altså virkelig toppen af sagkundskab, der stillede op for Vejdirektoratet. Ikke et ondt ord om den lidt billige produktion – et fast kamera og en manglende synkronisering mellem billede og lyd – det var ikke TV-underholdning, men det faglige indhold, mødet drejede sig om.

Den første time gik altså med en redegørelse for indholdet i VVM-undersøgelsen. I sagens natur ikke de store nyheder, men en gennemgang af de forhold, man i forvejen kunne læse sig til på den i øvrigt fremragende hjemmeside, som er flot udstyret med omfattende billed- og kortmateriale.
Mødets anden time var så det egentlige for borgermødet – debatten, eller rettere: svar på de indkomne spørgsmål.

Helga Theil Thomsen anførte i indledningen, at man ikke nødvendigvis kunne svare på alle spørgsmål, ligesom der naturligvis ikke var sikkerhed for, at alle kunne nå at svare på alle spørgsmål.
Til gengæld lovede mødelederen, at Vejdirektoratet efterfølgende ville uddybe svar og svare på flere spørgsmål på hjemmesiden om nødvendigt.

På det virtuelle borgermøde stillede Netavisnord spørgsmål om, hvorvidt man kunne have ventet med afholdelsen af mødet til efter coronarestriktionerne. Desværre var spørgsmålet ikke et af dem, der blev offentliggjort og besvaret. Vi venter i spænding på et svar på hjemmesiden.

Deltagelse af politikere?
Borgermødet havde altså deltagelse af 4 fagfolk fra Vejdirektoratet. Ingen politikere deltog – hvad man nok havde forventet ved et fysisk møde. Som Louise Faber anførte i Nordjyske, blev der ved den oprindelige VVM-offentliggørelse holdt et større borgermøde i Aalborg Kongres og Kultur Center med stor deltagelse + deltagelse af både politikere og embedsmænd.

Mange af de spørgsmål, der blev stillet, handlede om forhold, der mere lagde op til politiske beslutninger end egentlige faglige forhold. Disse spørgsmål blev altså ikke behandlet på borgermødet.

På det virtuelle borgermøde stillede Netavisnord spørgsmål om, hvorvidt det havde været hensigtsmæssigt og muligt med deltagelse af politikere på det digitale borgermøde. Desværre var spørgsmålet ikke et af dem, der blev offentliggjort og besvaret. Vi venter i spænding på et svar på hjemmesiden.

Egholm. Foto (c)Henning Quist Hansen

Deltagelse af borgere!
Under de to timers transmission må man til gengæld sige, at engagementet hos borgerne var imponerende. Der blev ifølge hjemmesiden stillet ikke mindre end 379 spørgsmål på de to timer. Vejdirektoratet kunne selvfølgelig ikke nå at besvare en brøkdel af spørgsmålene. Og med den første time brugt til at redegøre for en i forvejen kendt rapport var der altså kun 1 time til besvarelse af spørgsmålene. Her gjorde man til gengæld hvad man kunne for at nå så meget som muligt. Løseligt antaget nåede man at besvare 40 spørgsmål på de 63 minutter – det gik så til gengæld ud over dybden i besvarelserne, mange svar var på en enkelt sætning, og med den manglende mulighed for supplerende spørgsmål fik seancen et vist præg af samlebåndsarbejde.

Til gengæld må man rose vejdirektoratet for, at mødet er lagt på hjemmesiden og at alle spørgsmål kan ses på hjemmesiden. I skrivende stund er der dog ikke lagt supplerende svar op på hjemmesiden, men det meddeles, at man forventer at have svarene klar midt i april…

Støjgener
Et af de mest omdiskuterede emner på borgermødet var spørgsmålet om støj i forbindelse med den en eventuelt ny motorvej.
I sin indledende redegørelse for VVM-redegørelsen sagde Lene Nøhr Michelsen:
“En ny motorvej i et åbent land betyder jo, at lydmiljøet vil ændre sig. Motorvejen vil være en ny støjkilde og give anledning til, at der vil være støj i området, som der ikke er i dag. I kender allerede støjen fra E45, hvor man kan høre støj fra motorvejen på lang afstand”.

Støjberegninger. Vejdirektoratet

Udgangspunktet for vurderingen af støjniveauet fra Vejdirektoratet er miljøstyrelsens vejledende grænseværdi, som er 58 db. WHO anbefaler 53 db, fordi ”højere støjniveau kan medføre negative helbredsmæssige konsekvenser”.

Men som Lene Nøhr Michelsen anførte, så har Vejdirektoratet ikke fundet grund til at overveje grænseværdien ud fra WHO´s anbefalinger – ”Det er miljøstyrelsen, der varetager beskyttelsesniveauet for støj i Danmark…Det er derfor, at vi, når vi planlægger nye veje, stadig forholder os til 58 db”.
Man har så søgt at begrænse støjgenerne ved at opsætte støjskærme, hvor støjen overstiger 58 db indenfor en korridor på 2 kilometer.
Det betyder, at der opsættes støjskærme 4 steder på den planlagte rute – ved Dall, Dall Villaby, Drastrup og Nørholmsvej.

Det skal dog siges, at det kræves, at der er tale om sammenhængende boligarealer. Ved enkeltstående huse og/eller rekreative arealer er der ikke tale om støjskærme, da det ikke vil kunne betale sig – og da effekten af støjskærme vil være ringere. Derfor er der ingen støjskærme nord for fjorden, hvor husene ligger mere spredt. Det åbne land vil altså ikke blive beskyttet på nogen måde – ud over at det er muligt at søge om tilskud til boligforbedringer.

Der er heller ikke planlagt støjskærme ved de nyopførte/planlagte boligområder ved Sofiendal Enge, selvom der her vil være tale om nogle støjbelastede boliger, da disse boliger er opført efter at motorvejen er besluttet – beboerne har altså kunnet forvente, at de vil få en støjgene som nabo.

Støjskærme. Vejdirektoratet

En avanceret støjbelastningsmodel
Støjberegningerne bygger på det, Lene Nøhr Michelsen præsenterede som en ”avanceret støjberegningsmodel”. Det vil sige, at man blandt andet tager hensyn til, at støjgener er større om natten end om dagen. Men det betyder også, at man regner med et gennemsnitstal pr. døgn – således at man altså ikke tager hensyn til støjniveauet i spidsbelastningstider, som i sagens natur vil være langt højere end gennemsnitstallet.

Man kan diskutere, hvor stor værdi man skal lægge i de 58 db. Som det hedder i den skriftlige rapport:
”Selvom boligerne ikke er belastet med 58 db., betyder det dog ikke, at beboerne langs Egholmlinjen ikke kan opleve at blive generet af støjen fra en ny motorvej. Det indgår ikke i støjberegningerne, hvordan den enkelte beboer vil opleve en støjpåvirkning fra en ny motorvej i et område, hvor der ikke er støj i forvejen”.

Netavisnord stillede på det virtuelle borgermøde et spørgsmål om, hvorvidt det er irrelevant med gennemsnitstal pr. døgn for støjbelastningen – specielt i forhold til de rekreative områder og beboelse med udenomsarealer, som man må formode oftest benyttes i dagtimerne, hvor støjbelastningen er væsentligt højere end de gennemsnitstal, der arbejdes med.
Desværre var spørgsmålet ikke et af dem, der blev offentliggjort og besvaret. Vi venter i spænding på et svar på hjemmesiden.

Men måske er støj i virkeligheden ikke så stort et problem. I en leder i Nordjyske 30/3 skriver Anders Sønderup:
”I øvrigt vil en motorvej ikke fylde hele Egholm. Den del af øen, de fleste ser, vil ikke blive berørt, af andet end noget larm”.
Så pyt…

Mange andre spørgsmål gik på erfaringerne fra Silkeborg-motorvejen, hvor de forventede støjgrænser klart er blevet overskredet. Her var svaret, at man har anvendt langt bedre modeller i de nye udregninger.

Fortsat offentlighedsfase
Man kan diskutere, hvorvidt det virtuelle borgermøde gjorde noget godt for den demokratiske proces. Det er selvfølgelig fint, at mødet trods alt kunne afholdes. Deltagelsen var imponerende stor og mængden af kvalificerede spørgsmål enorm. Det er fint, at mødet er bevaret på hjemmesiden. Og det er fint, at Vejdirektoratet har lovet uddybende svar på flere spørgsmål. Men mødet viste også med al ønskelig tydelighed begrænsningerne ved virtuelt demokrati. Den manglende mulighed for egentlig dialog gjorde spørgsmål-svar-processen hektisk og svarene blev sjældent for alvor foldet ud.

Den demokratiske proces fortsætter dog med uformindsket kraft i medierne. Offentlighedsfasen fortsætter som tidligere nævnt frem til den 30. april, og der er allerede sket meget i perioden.
– Dannelse af et grønt valgforbund mellem Radikale Venstre, Trafikalt Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet, som styrker modstanden mod en motorvej over Egholm og gennem den vestlige del af Aalborg og Nørresundby
– Radikale Venstre har forladt Aalborg-Alliancen
– Foreløbigt 264 høringssvar
– 379 spørgsmål til det digitale borgermøde
– Masser af fremragende debatstof i lokale og digitale medier

Indsigelser mod planen kan stadig sendes ind via vejdirektoratets hjemmeside. Indsigelserne kan også ses på direktoratets hjemmeside, under ”indkomne høringssvar”. I skrivende stund – 1 måned før afslutningen på offentlighedsfasen – er der indkommet 264 høringssvar, som Vejdirektoratet skal behandle, før de kan foretage den endelige indstilling til transportministeren.

Skriv en kommentar til historien

avatar