- Politik

Da Aalborg blev lidt mere blå

Author profile

Kommunernes forhandlinger om budgettet for 2023 stod til at blive vanskelige. Forudsætninger med ændrede demografiske forhold, prisstigninger, stigende inflation og krav om stadigt flere tilbud til borgere med særlige behov sammenholdt med meget begrænsede muligheder for øgede indtægter gør, at kommunernes økonomi er endnu mere presset end normalt. I Aalborg var forhandlingerne intense – og de endte med et forlig, der gjorde Aalborg endnu mere blå.

Forhandlingerne om det kommunale budget i Aalborg Kommune endte ved andenbehandlingen i byrådet den 13/10 med et forlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige og Radikale Venstre. Uden for forliget stod Enhedslisten, SF og Kristoffer Hjort Storm, tidligere Dansk Folkeparti, nu løsgænger.

Socialdemokratiet valgte altså at gennemføre deres politik sammen med blå blok – på bekostning af de partier, der udgjorde flertallet ved konstitueringen, SF og Enhedslisten.
Forliget blev lanceret med ordene: “fokus på den nære velfærd og grønne investeringer”. Det fokus har Enhedslisten og SF sammen med de mange ansatte og aktive i velfærdsinstitutioner og organisationer samt de grønne bevægelser meget svært ved at se.

På forhånd var betingelserne for forhandlingerne pressede. Folketingets beslutning om at mindske kommunernes muligheder for at øge indtægterne gennem skattestigninger satte sammen med de demografiske forhold med flere unge, flere gamle og færre på arbejdsmarkedet, inflation og prisstigninger som følge af ikke mindst krigen i Ukraine en dyster ramme for forhandlingerne.

Det førte til, at fokus i forhandlingerne i høj grad kom til at ligge på, hvor man kunne skære ned, samtidigt med at en række nødvendige investeringer, ikke mindst på klimaområdet, blev stillet i bero.

Alligevel udtrykte borgmester Thomas Kastrup Larsen stor tilfredshed med budgettet – til Nordjyske udtalte han efter indgåelse af forliget:
– Det er et budgetforlig, der bærer præg af, at byrådet står sammen i en svær tid, hvor vi har store udfordringer omkring udsatte, børn, specialundervisning, kollektiv trafik og så videre. Jeg synes, at vi har fundet nogle gode løsninger, og det er velafbalanceret. (Nordjyske 30/9 2022)

Foto ©Bertil Mortensen

Andre reaktioner på budgetforliget
Reaktionerne på budgetforliget var mange.
Daniel Borup fra Venstre udtrykte på Facebook stor tilfredshed med budgettet, som han så indeholdt et klart borgerligt aftryk.

Anna Åen fra Enhedslisten kaldte derimod budgettet for “værre end først antaget“, først og fremmest på grund af de steder, nedskæringerne ramte – f.eks. var støtten til Stedet i Vejgård forsvundet, natbusser i de tidlige morgentimer, som få måneder forinden blev omtalt som en nødvendighed for at skabe et trygt natteliv, var skåret væk, og der var taget 4 mio. fra specialundervisningen.
Derudover pegede Anna Åen i en pressemeddelelse på de manglende investeringer på klimaområdet.
– Klimaet tabte. Reelt er der ikke afsat midler til at implementere den klimahandlingsplan, som byrådet netop har vedtaget. Dermed er indsatsen for at nå målet om en reduktion af CO2-udslippet på 70 % i 2030 blevet sat tilbage. Alt i alt valgte Socialdemokratiet denne gang at indgå et blåt budgetforlig med de borgerlige partier – og det er ærgerligt.

Enhedslisten pegede på en del løsningsmuligheder, dels gennem øgede kommunale indtægter ved at hæve parkeringsafgifterne i kommunen – som er nogle af de laveste i lande – dels ved at undlade at afsætte midler til den tredje limfjordsforbindelse over Egholm – i 2023 51.8 mio., i 2024 44.9.
Ingen af disse forslag vandt større gehør…

Budgetcafe på Kaffefair
Et af de mere spændende initiativer i forbindelse med budgetforhandlingerne var et borgermøde – en budgetcafe – på KaffeFair på Strandvejen i Aalborg, arrangeret af kommunen i samarbejde med Mig og Aalborg – og streamet direkte på nettet. Her deltog alle de tungeste beslutningstagere fra kommunen – rådmændene, økonomiudvalget og partilederne fra byrådet. Der var selvsagt mange gengangere, så panelet bestod af 10 politikere – se deltagerlisten i faktaboksen. Udover de 10 byrådspolitikere deltog også et par unge fra Aalborgs ungeråd.

Mødet fandt sted torsdag den 22/9 – samme dag som førstebehandlingen af budgetforhandlingerne i byrådet. Så politikerne var i hvert fald varmet op, da de mødtes på KaffeFair.
Her havde borgerne mulighed både for at høre byrøddernes holdninger og initiativer i forhold til budgettet og for at komme med indlæg i debatten – få dage før de endelige beslutninger blev taget.
Og Aalborgs borgere benyttede i den grad lejligheden til at komme i dialog. KaffeFairs store sal var fyldt til sidste plads, og spørgelysten var stor.
Det viste sig hurtigt, at de allerfleste tilhørere – eller debattører – bredt repræsenterede Aalborgs varme hænder – og at drivmidlet først og fremmest var frygt for alvorlige nedskæringer på afgørende sociale områder.
En frygt, der siden viste sig velbegrundet.

Foto ©Henning Quist Hansen

Alt i alt må man sige, at borgermødet var et spændende indslag af direkte demokrati. Også selvom at flere af politikerne virkede trætte efter en lang dags forhandlinger.
Roses skal også et andet kommunalt indslag af direkte demokrati, hvor der var oprettet et link på kommunens hjemmeside, hvor kommunens borgere kunne give sit input til diskussionen af budgetforslaget.

Om mødet på KaffeFair og den direkte link til politikerne fik nogen afgørende indflydelse på politikernes afgørelse, er tvivlsomt. Men en del svar på indlæggene var trods alt, at politikerne havde hørt holdningerne og at indlæggene gjorde indtryk.

En afgørende begrænsning ved mødet må siges at være mødets form. 1½ times møde er lidt, når det er, hvad der er sat af til borgerinddragelse.
Og dagsordenen og tidsrammen for mødets enkelte dele lagde ikke op til den store debat. Man skulle igennem 2 runder med et minuts oplæg fra hver af de deltagende politikere – så var der allerede gået 20 minutter. Der var afsat 20 minutter (!) til første hovedpunkt, Debat om infrastruktur og transport, klima og miljø, erhvervsstrategi og kommunale indsatser i forhold til trivsel og kultur, og ligeledes 20 minutter til aftenens andet hovedpunkt, Debat om velfærd og trivsel i alle aldre. Derudover 25 minutter til “åbent forum” – med spørgsmål fra salen.
Det gav ikke den store samlede debat om nogen af punkterne, men en række korte indlæg om enkelte dele af budgettet.

Kønsmæssig skævhed
Kom der ikke andet ud af mødet, så blev det i hvert fald en klar visuel fremstilling af, hvor magten ligger i byrådet. Det udvidede økonomiudvalg, som panelet blev døbt, bestod som skrevet udover økonomiudvalgets medlemmer af alle rådmænd og partilederne. Det må siges at være byrådsmedlemmerne med de tungeste poster. 9 mænd og 1 kvinde deltog i panelet. Den enlige kvinde i panelet var Rikke Pedersen, som deltog i kraft af at være leder af den mindste gruppe i byrådet, Nye Borgerlige – som har et medlem…

Den kønsmæssige fordeling i byrådet er mindre skæv, 20 mænd og 11 kvinder.
Men at den egentlige magt er så kønsmæssigt skævt fordelt var lidt rystende at se udstillet. Og man kan vel ikke helt udelukke, at det har haft indflydelse på resultatet af budgetforhandlingerne…

Foto ©Henning Quist Hansen

Andre nordjyske løsninger
Budgetforhandlingerne i de nordjyske kommuner fik vidt forskellige forløb og resultater.

I Hjørring Kommune indgik Venstre og Socialdemokratiet forlig om et budget, der indebar skattestigninger frem for besparelser på skoler og udsatte borgere – vel at mærke med en Venstre-borgmester, Søren Smalbro.

I Rebild Kommune sluttede budgetforhandlingerne under ledelse af Venstre-borgmester Jesper Greth og med 30 deltagere på tilhørerpladserne og over 50 stuvet sammen i et tilstødende lokale i “verbal tumult”, da et snævert flertal vedtog et budget, som fører til nedlæggelse af Ravnkilde Skole og en række institutioner.
Et mindretal bestående af Socialdemokratiet, Den Sociale Fællesliste, SF og Enhedslisten ønskede en skattestigning, et øget kassetræk og diverse omposteringer til sikring af de nedlægningstruede institutioner og skole samt investeringer i blandt andet cykelstier. Men her valgte Venstre-borgmesteren og flertallet altså nedskæringsvejen – med borgmesterens ord for “at sikre en bedre og billigere drift og fremtidssikring af driften.” (Midthimmerlands Folkeblad).

I Brønderslev førte et blåt budgetforlig, vedtaget med snævert flertal under borgmester Mikael Klitgaard, til overrækkelse af 1400 protestunderskrifter fra Brønderslev Kommunes borgere med protest mod navnlig forringelser af normeringer på børne- og ungeområdet.
Her måtte byrådsmødet flyttes til Brønderslev Hallen for at give plads til de mange tilhørere.

Alt i alt har budgetforhandlingerne i Nordjylland været dramatiske. Generelt har en nedskæringsstrategi vundet – med besparelser, der navnlig har ramt børne- og ungdomsområdet, ældreområdet, borgere med særlige behov og kollektiv transport/anlæggelse af cykelstier. Men budgetforhandlingerne har også været fulgt aktivt af store borgergrupper, der meget markant har protesteret mod nedskæringerne.

Netavisnord vil i 2023 have fokus på konsekvenserne af de indgåede budgetforlig – både for brugerne og for de parlamentariske samarbejdsmønstre i kommunerne.

——
Topfoto ©Henning Quist Hansen

1
Skriv en kommentar til historien

avatar
Diana Paarmann
Læser
Diana Paarmann

Mange mænd i panelet, mange kvinder blandt publikum. Mon det nogensinde bliver bedre?