- Uddannelse

Andelen af privatskoleelever stiger

Author profile

Andelen af elever i den danske folkeskole falder. Fri – og privatskoler tager en stadig større andel af elevmassen. Udviklingen bekymrer lokalpolitiker, mens fri – og privatskoler glæder sig over udviklingen.

Andelen af grundskoleelever, der går i fri- eller privatskole, fortsætter med at stige. Seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at godt 121.000 elever svarende til godt 17% af samtlige elever i grundskolealderen går i en fri grundskole. Lægger man hertil andelen, der går på efterskole, kommer procenten op over 20.

Og procenten er stigende, som det fremgår af tabellen nedenfor

Omvendt er andelen, der går i folkeskole faldende. Fra 77% i 2015 til 76% i 2018.

Danmarks Statistik opgør hvert år, hvor mange elever, der går i henholdsvis folke- eller fri- og privatskole. Siden 2007 har privat- og friskoleandelen været støt stigende. I 2007 gik 13,6 procent af eleverne i fri- eller privatskole, og andelen er dermed vokset markant over de seneste ti år.

Frederikshavn følger landstendensen
Det samlede elevtal i Frederikshavn Kommune dækker over alle elever, der modtager undervisning i folkeskolerne og på privat-, fri og efterskoler. Elevtallet er fra skoleåret 2015-16 til skoleåret 2018-19 faldet med 357 elever. Det svarer til et fald på 4,9 %.
(se fig. 2 og 3 og 4 Kilde: REDEGØRELSE OVER ØKONOMIEN PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET- FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Marts 2019)

Andelen af elever, der får deres undervisning på en privat-, fri- eller efterskole, er i samme periode steget med 205 elever. En stigning på 18,3 %.


Det betyder, at 19,3 % af eleverne på 0.-10. klassetrin i Frederikshavn Kommune i skoleåret 2018-19 modtager deres undervisning et andet sted end i folkeskolen. I skoleåret 2015-16 var andelen på 15,5 %.

Frederikshavn Friskole – et tilløbsstykke
Frederikshavn Friskole har eksisteret i et par år og har allerede nu venteliste til børnehaveklassen 2020, ligesom de første elever er skrevet op til start 2025. Der er pt. ansat 8 lærere.

På spørgsmålet om hemmeligheden bag friskolens succes siger lederen, Maria Vadsager:
– Vi er en lille skole med max 20 elever i klasserne, og hvor nærvær og tryghed er vores adelsmærker. Vi gør meget ud af at kende hvert barn og have en tæt kontakt til forældrene. Vi skal selvfølgelig nå de samme faglige mål som eleverne i folkeskolen, men vi gør det på vores egen måde uden rullende indskoling og på tværs af fag med hyppig brug af emneuger. Vi lytter meget til forældrenes ideer og tager dem til os i den udstrækning, det overhovedet kan lade sig gøre. Og forældrene er meget engagerede. De løser mange opgaver for os. Bl.a. har vi 2 arbejdsweekender om året, hvor forældrene stiller op og bl.a. håndterer de problemer af håndværksmæssig art, vi måtte have.

Maria Vadsager. Leder af Frederikshavn Friskole. Privatfoto

– Hvordan vil en evt. nedsættelse af tilskuddet pr. elev fra staten påvirke jer?
– Den debat er jævnligt oppe og vende – jeg hører også forslag om at regulere tilskuddet efter, hvor meget socialt ansvar skolen tager. Et andet forslag går på at regulere tilskud efter geografi – så alt i alt ser det ud til, at vores skoles form og beliggenhed også økonomisk er sikret fremadrettet. Ellers må vi spare og lægge lidt flere kræfter i projektet selv – igen har vi heldigvis en engageret forældreflok, som før har sparet os for mange udgifter i forbindelse med renovering og udvidelse.

– Vælger I elever fra?
– Nej, her er plads til alle. Dog kan vi ikke inkludere børn med massive udfordringer, men vi har børn med ADHD, ordblindhed og andre, som har behov for et specialtilbud. Og jeg synes også, at sådan bør det være. Fri – og privatskoler skal tage deres del af det sociale ansvar, og på den måde er vores skole også et spejl af samfundet.

– Der er efterhånden en del fri– og privatskoler i Frederikshavn. Er I hinandens konkurrenter eller samarbejdspartnere?
– Vi er samarbejdspartnere. Vi har forskellige værdisæt, som ligger til grund for valg af skole. Vi har et netværk på ledelsesniveau og arbejder sammen om f.eks. fælles idrætsdag eller udlån af faglokaler.

– Er der nogen kontakt til folkeskolen?
– Nej, ikke som sådan. Det kan hænde, vi modtager en elev, der startede i folkeskolen, men som ikke trivedes i de store byskoler, og så søgte andre græsgange hos os. Men det er få, vi modtager som fravalg af folkeskolen. Vores elever har valgt os som et tilvalg.

Bekymrende udvikling
Christina Lykke Eriksen, næstformand i Børne – og ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommunen for SF, siger:
– Udviklingen bekymrer mig. Det er de ressourcestærke forældre, der sender deres børn i privatskole, og dermed bliver folkeskolen, hvis den tendens fortsætter, ikke et spejl af samfundet. Det er sundt for børn fra veluddannede hjem, hvor begge forældre er i arbejde, at møde børn af kontanthjælpsmodtagere og børn, som skal inkluderes.

Christina Lykke Eriksen (SF), næstformand i Børne- og ungdomsudvalget i Frederikshavn. Foto: Frederikshavn Kommune

Om årsagerne til, at et stigende antal forældre vælger folkeskolen fra, siger Christina Lykke:
– Folkeskolen er under pres økonomisk og indholdsmæssigt. Selv om vi i Frederikshavn har forsøgt at friholde skoleområdet for voldsomme besparelser, så har vi stadig klasser med 28 børn. Vi har for få ressourcer til inklusion, og der har været problemer med at implementere folkeskolereformen. Både den understøttende undervisning og de lange skoledage. Det er ved at komme i orden nu, men jeg tror, nogle forældre har valgt folkeskolen fra pga. de lange skoledage. Dertil kommer, at vi også har været nødt til at lukke skoler og lægge nogle sammen. Nye fri – og privatskoler er i den forbindelse opstået. Endelig har den borgerlige regering forbedret de private skolers økonomi ved at forhøje den pct., privatskolerne får pr. elev. Så privatskolernes økonomi er blevet forbedret samtidig med at folkeskolen har måttet skære ned.

– Blæser der efter din opfattelse nye vinde nu, efter vi har fået en ny regering?
– Det håber jeg. Alle partierne i rød blok vedkender sig at være børnenes parti, så jeg må tage det som et løfte om, at der generelt kommer flere ressourcer til folkeskolen, ligesom jeg forventer, at klasseloftet sænkes, testene afskaffes, og at inklusionen får bedre vilkår. Det er alle punkter, hvor privatskolerne har haft en klar fordel.

Andelen af privatskoleelever i Danmark ligger højt sammenlignet med andre lande
Andelen af danske børn, der går på privatskole, ligger markant over gennemsnittet i OECD-landene. Og andelen stiger, samtidig med at tilskuddet til privatskoler øges. Det fremgår af en analyse fra AE-Rådet.

De seneste sammenlignelige tal er fra 2016, og på det tidspunkt var andelen af elever fra 0.-6. klasse i Danmark, som gik i private skoler, 16 procent, mens OECD-gennemsnittet var på 11 procent.

Siden er tilstrømningen til de danske privatskoler steget, og i 2018 var antallet af førsteklasseselever på privatskole ifølge AE-analysen oppe på 17,4 procent og i udskolingen på over 20 procent.

Chefanalytiker i AE-rådet Mie Dalskov Pihl mener, at Danmarks fjerdeplads ud af 23 udvalgte OECD-lande maner til eftertanke – kun Storbritannien, Spanien og Belgien ligger højere.
– Når Danmark ligger i toppen internationalt over andelen af elever på privatskoler, så svækker det jo forestillingen om, at vi satser på en stærk dansk folkeskole. Så vi skal huske at tænke over, at når tilstrømningen til privatskolerne stiger så meget, så presser det folkeskolen, siger Mie Dalskov Pihl.

Skævvridning af skolen
Et svar til Folketingets Undervisningsudvalg viser, at folkeskolen fra 2015-17 har mistet over en milliard kroner, mens de frie grundskoler i samme periode har fået tilført 800 mio. kr. mere.
Den udvikling skyldes både, at der kommet færre elever i folkeskolen og flere elever på privatskolerne, men også at statsstøtten til de private er steget: fra 71 procent i 2015 til 76 procent i dag.

——————–

Topfoto ©Privatfoto og foto fra Frederikshavn Kommune

Skriv en kommentar til historien

avatar