- Uddannelse

En ny ungdomsuddannelse i Sæby får en svær fødsel

Author profile

Børne – og undervisningsministeren har foreslået, at der etableres en ny ungdomsuddannelse i Sæby mellem Frederikshavn og Dronninglund. Det bliver op ad bakke, såfremt man lytter til gymnasierektorerne i Frederikshavn og Dronninglund samt direktøren for EUC- Nord.
Under overskriften ”Tættere på” har Børne – og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil midt i regions – og kommunalvalgkampen søsat et forslag om, at der skal etableres ungdomsuddannelser i byer med mere end 10.000 indbyggere.

Begrundelsen er, at for mange unge ikke kommer videre efter folkeskolen og hverken får arbejde eller starter på en ungdomsuddannelse. Denne gruppe udgør ca. 45.000 unge i alderen 15-24 år. At have en ungdomsuddannelse placeret i et lokalområde kan efter ministerens opfattelse være det, der skal til for at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

29 byer mangler ungdomsuddannelser
Regeringen har analyseret sig frem til, at 29 byer med mere end 10.000 indbyggere mangler en ungdomsuddannelse eller ikke har alle typer af ungdomsuddannelser, jf. kortet nedenfor.

Kilde: Tættere på II – sundhed, uddannelse og lokal udvikling

Som det fremgår, er Nordjylland karakteriseret ved, at hverken Hadsund eller Sæby har ungdomsuddannelser.

I Sæby pendler ca. 500 unge mellem hjem og ungdomsuddannelse

Kilde: Tættere på II – sundhed, uddannelse og lokal udvikling

Sæby bliver – som det fremgår ovenfor – i udspillet trukket frem som et eksempel, der er analyseret nærmere. Ca. 500 sæbynitter pendler til Frederikshavn, Dronninglund, Ålborg eller et helt fjerde sted for at få sig en ungdomsuddannelse. I regeringens logik er der dermed etableret et belæg for, at der bør oprettes en ungdomsuddannelse i Sæby.

Færre unge mellem 15 og 24 år
Lidt paradoksalt fremlægger regeringen i samme åndedrag en analyse af befolkningsudviklingen –jf. kortet nedenfor – og af den fremgår det, at Sæby som en del af Frederikshavn Kommune må forvente et relativt højt fald i antallet af 15-24 årige frem mod 2045.

Kilde: Tættere på II – sundhed, uddannelse og lokal udvikling

Rektor i Frederikshavn: Urealistisk med ny ungdomsuddannelse i Sæby
Thomas Svane – rektor på Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus – siger om regeringens forslag:
– Det vil efter min bedste vurdering være urealistisk at tænke en gymnasial ungdomsuddannelse placeret i Sæby. Det er der flere årsager til: For det første er der ikke mere end ca. 15 km. fra Sæby til Frederikshavn, hvor vi jo har et attraktivt og godt udbud af alle de gymnasiale uddannelser. For det andet er Sæbys placering ift. stx og hf speciel, idet der ligger to almene gymnasier relativt tæt på (Frederikshavn og Dronninglund). Det betyder konkret, at der i området Frederikshavn, Sæby og ned til Dronninglund på ingen måde bor tilstrækkeligt mange unge mennesker til at understøtte etableringen af et yderligere tilbud for stx eller hf. For det tredje må vi jo også erkende, at egnen i de kommende år bliver demografisk presset pga. lavere ungdomsårgange. Det vil blot gøre den foregående problematik endnu mere udtalt.
Hvis man så efterfølgende tænker på oprettelse af studieretninger og valgfag, så er det også vigtigt, at man i et system som det nuværende er bevidst om, at der skal være en vis ”kritisk masse” for, at der kan etableres et uddannelsesudbud, der kan stå mål med den kvalitet, som vi meget gerne skulle have i vores ungdomsuddannelser. I den optik mener jeg, at det er bedre, at vi transporterer de unge mennesker de ca. 15 km. og giver dem en bred palet af studieretninger og valgfag – frem for at der etableres en situation, hvor ingen af institutionerne kan udbyde andet end de allermest almindelige studieretninger, og mange valgfag vil aldrig kunne oprettes.

Thomas Svane Christensen. Rektor Frederikshavn Gymnaium. Foto Frederikshavn Gym.

Rektor i Dronninglund: Skrivebordsarbejde og helt ude i hampen
Lars Jørgensen, rektor på Dronninglund Gymnasium, deler Thomas Svanes synspunkter og er noget rystet over regeringens udspil.
– Det er et skrivebordsarbejde, som i en ikke uvæsentlig grad mangler et lokalt kendskab til virkeligheden. Det er helt ude i hampen, hvis regeringen forestiller sig, at man uden konsekvenser for de eksisterende ungdomsuddannelser kan etablere en ny. Dronninglund Gymnasium er egentlig oprindeligt tænkt som et 5-spors gymnasium, men som følge af de faldende elevårgange er vi nu nede på 4 spor. Og frem mod 2030 falder elevgrundlaget yderligere, og hvis vi så oveni mister 65-70 sæbynitter til en ny ungdomsuddannelse i Sæby, så ender vi som et 3-spors gymnasium, eller det der er værre.

Lars Jørgensen frygter for, at der vil ske en så kraftig udtynding af de faglige og sociale miljøer på skolen, at det vil forstærke nedgangen.
– Forslaget kolliderer med vores ambitioner om at kunne udbyde et bredt udvalg af studieretninger og valgfag. Der vil simpelthen ikke være tilstrækkeligt med elever til at danne økonomisk forsvarlige hold. Et eksempel: Vi har i forvejen svært ved at få tilstrækkelig søgning til den sproglige studieretning. Lykkes regeringen med sit forehavende, bliver det så godt som umuligt på sigt at udbyde en studieretning, hvor fremmedsprogene er hovedfagene.

Pengene bedre brugt på at forbedre transporten
– Regeringens intention er, at forslaget skal komme restgruppeproblematikken til livs, så flere tager en ungdomsuddannelse og færre falder fra. Hvis ideen om at placere ungdomsuddannelser i byer med mere end 10.000 indbyggere er et dårligt middel hertil, hvad vil du så forslå regeringen at gøre?
– Dronninglund Gymnasium er et meget homogent gymnasium, og vi har stort set ikke noget frafald. Vi har dedikerede elever og et velfungerende socialt miljø og scorer højt, når gymnasierne måles på elevtrivsel. Noget, der kunne gøre livet lettere for sæbyeleverne, vil være at forbedre transporten. Den er ikke decideret dårlig i dag, men der er plads til forbedringer, så i stedet for at investere millioner i en ny ungdomsuddannelse i Sæby, kunne en brøkdel heraf lette dagligdagen for de elever, der pendler mellem hjemmet og gymnasiet i Dronninglund, slutter Lars Jørgensen.

Lars Jørgensen. Rektor Dronninglund Gymnasium. Foto Dronninglund Gym.

Alt for små uddannelsesmiljøer
Neil Jacobsen – direktør på EUC Nord – har følgende kommentar til udspillet fra den socialdemokratiske regering:
– EUC Nord har d.d. 117 elever fra Sæby og omegn. Udfordringen er, at de går på 15 forskellige uddannelser.
Regeringens antagelse om, at der vil være flere elever fra lokalområdet, der vil starte på en ungdomsuddannelse, hvis der er et lokalt tilbud, er givetvis korrekt. Men det vil stadigvæk være nogle meget små uddannelsesmiljøer – og tilbuddet i Frederikshavn vil tilsvarende blive decimeret.
Umiddelbart vil det være en meget billigere investering at forbedre transportmulighederne, så flere elever har nemmere ved at tage en ungdomsuddannelse, slutter Neil Jacobsen.

Neil Jacobsen. Direktør EUC Nord. Foto EUC Nord

———————-
Topfoto: Børne og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Foto Les Kaner

Skriv en kommentar til historien

avatar